Хората над 55 години - скритият резерв на пазара на труда

Хората над 55 години - скритият резерв на пазара на труда

Скритият резерв на пазара на труда са хората над 55 години, заявиха Детелина Смил­кова, вицеп­резидент на Вис­шето училище по зас­т­раховане и финанси (ВУЗФ), и Георги Пър­ванов, управ­ляващ дирек­тор на „Ситийм“, по „Блум­бърг ТВ Бъл­гария”. Тя добави, че по света има инс­титути, които се занимават с изс­лед­ване на пен­сионирането. Те са определили кои са под­ходящите професии за хората над 55 години. Има ги и тези, които не са под­ходящи. В САЩ към непод­ходящите за групата 55+ професии са админис­т­ратив­ните и тър­гов­с­ките позиции, в сек­тора на нед­вижимите имоти, хотелиер­с­кия и турис­тичес­кия биз­нес, както и оператори на машини. С 56 % се увеличава броят на хората, които пред­почитат да бъдат счетоводители. За Бъл­гария нямам статис­тика, но за САЩ се казва, че 64 % от служителите стават свидетели на дис­к­риминация, свър­зана с въз­растта, предуп­реди Смил­кова. Тя под­к­репи тезата, че въз­рас­товата категория над 55-годишни бъл­гари са скритият резерв за пазара на труда. Смята се, че са ни необ­ходими 14,5 млн. повече работни места, а само 7 млн. млади работ­ници ще нав­лязат на пазара на труда. Тряб­ват ни два пъти повече, изтъкна екс­пер­тът. По думите ѝ хората на 55+ имат и умения, които по-младите не притежават. Оказва се, че хората над 55 години са с 10 % по-ангажирани от групата 2535 години. И тях­ната ангажираност стига до 78 %. Отделно от това хората над 55 години са много по-добри мен­тори, имат много по-висока работна етика и кул­тура и са много по-лоялни, пот­върди Смил­кова. Четири са въз­мож­ните резерви на пазара на труда. Едната е групата от 16 до 18 г., втората е по-добра интег­рация на мал­цин­с­т­вата в пазара на труда, третата е една доста голяма група от 200 хиляди души, които нито работят, нито учат и основно се издър­жат от пари от чуж­бина. И чет­вър­тата е групата 55+, под­к­репи тезата и Георги Пър­ванов. Той заяви, че въз­рас­товата граница е сложена условно, но горна не същес­т­вува. Моите очак­вания са, че дори едни 10 % от 2,17 млн. пен­сионери в Бъл­гария, които се чув­с­т­ват здравос­ловно добре и имат желание да се вър­нат на пазара на труда на половин или на пълен работен ден, това е огромен резерв в пазар с пълен дефицит на работна ръка, смята Пър­ванов.