Огромна разлика в заплатите у нас

Огромна разлика в заплатите у нас

Средната работна заплата у нас изостава номинално между 5 и 10 пъти спрямо старите държави членки и около 1,8 – 2,2 пъти спрямо новите държави членки, предупреди КНСБ

Най-високо платеният сек­тор за 2017 г. са инфор­мацион­ните тех­нологии, а най-ниско платеният — рес­торан­тьор­с­т­вото. Сред­ната работна зап­лата за 2017 г. за заведенията за хранене е 580 лв., а в инфор­мацион­ните тех­нологии 3150 лв., заяви президен­тът на КНСБ Пламен Димит­ров при пред­с­тавянето на Годиш­ния док­лад за резул­татите от колек­тивно договаряне на работ­ните зап­лати през 2017 г. и очак­ванията за 2018 г., цитиран от БГНЕС. Раз­ликата между най-ниско платения и най-високо платения сек­тор е близо 5,5 пъти, отчете още той. През 2016 г. започ­нахме кам­панията ни „Искам 100 лв. повече върху зап­латата си“. Година и половина по-късно нещата, които сме пос­тиг­нали всички заедно са дори повече от това, което сме поис­кали за увеличение на доходите средно, изчисли лидерът на КНСБ. По дан­ните на КНСБ близо 6,1 млрд. лв. повече са влезли в джобовете на работещите през пос­лед­ните пет години, което според Кон­федерерацията е благодарение на син­дикал­ните преговори с работодателите, но и на пазара на труда, където недос­тигът на кадри е вдигал нагоре зап­латите. Независимо, че нарас­тва промиш­леното произ­вод­с­тво, това не нав­сякъде се отразява в зап­латите, сочи още док­ладът на КНСБ. Пос­лед­ните раз­полагаеми и срав­ними данни показ­ват, че сред­ната работна зап­лата у нас изос­тава номинално между 5 и 10 пъти спрямо старите дър­жави членки и около 1,82,2 пъти спрямо новите дър­жави членки, сочат дан­ните на КНСБ. В някои от сек­торите обаче няма колек­тивни трудови договори. Това са леката, химичес­ката, хранител­ната промиш­леност. На общин­ско ниво дейс­т­ват над 150 колек­тивни трудови договори, сключени от мес­т­ните власти в страната. Най-добри резул­тати има във Варна, Бур­гас и Стара Загора. Глав­ният икономист на КНСБ Любен Томев обясни, че през 2017 г. ком­пен­сацията на 1 отработен час в Бъл­гария е 5,1 евро, при 23,1 евро средно за ЕС. През пос­лед­ните 5 години дан­ните показ­ват, че недос­тигът на кадри доведе до общо прераз­п­ределение, каза още Димит­ров и под­черта, че повече пари от произ­ведения труд отиват към труда, откол­кото към капитала. Вът­реш­ното раз­п­ределение на парите, стиг­нали до труда, които са 6,1 млрд. лв. за пос­лед­ните 5 години, е нес­п­равед­ливо. Затова говорим и за голям процент на работещи бедни, въп­реки че на макро ниво имаме по-голямо раз­п­ределение към труда, комен­тира той. През 2017 г. сред­ната работна зап­лата се е увеличила с 11,8 % и дос­тигна 1060 лв., което спрямо 2016 г. е увеличение със 115 лв. От 3 % до 5 % до 10 % е масовото увеличение на работ­ните зап­лати. По-рядко то е над 10 %, предуп­реди син­дикалис­тът.