Корнелия Нинова на 1 май: Протестираме срещу бедността и корупцията

Корнелия Нинова на 1 май: Протестираме срещу бедността и корупцията

15000 шес­т­ваха в защита на социал­ните права и за демон­таж на паралел­ната дър­жава

• Хиляди граж­дани защитиха свобод­ното слово

Благодаря ви, че имате смелостта, днес, да се съберем и нашият глас да бъде чут.  Това е шествие-протест срещу коруп­цията и бед­ността, за справед­ливост, за справед­ливо зап­лащане на труда, за свобода на словото, за човешка свобода“. С тези думи пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова даде началото на пър­вомайс­кото шес­т­вие. Тази година, традицион­ното за левицата събитие, е за дос­тоен труд, срещу бед­ността и коруп­цията.

15 000 души, дошли от цялата страна в София, тръг­наха на шес­т­вие от памет­ника на Нез­най­ния войн към Минис­тер­с­кия съвет, където ще се проведе протес­тът. Те носят плакати с над­писи: “Коруп­цията ни прави бедни“; “Не ни прев­ръщайте в нация от обс­луж­ващ пер­сонал“; “Зап­лата на хигиенист в Гер­мания — по-висока от учител в Бъл­гария“. Група младежи, облечени в тениски с над­пис “Оставка“, носят тран­с­парант “Работим и сме бедни“.

В речта си Кор­нелия Нинова каза: „Здравейте, скъпи бъл­гари, чес­тит да е 1 май – Меж­дународен ден на труда. Чес­тита да е 142-рата годиш­нина на Април­с­кото въс­тание. Поз­д­рави на Клисура, Пещера, Коп­рив­щица, Панагюрище, цяла Бъл­гария, която преди 142 години поиска освобож­дението си от тур­ско роб­с­тво и спечели свободата си.

Днес, тук, сме хора от София, Видин, Свищов, Пет­рич, Благоев­г­рад, Плов­див, Свилен­г­рад, Хас­ково, Димит­ров­г­рад, Враца и още много градове. С нас са хората от Варна, Русе, Бур­гас и Кър­джали. Солидарни сме с работещите, които днес са по площадите на Гер­мания, Фран­ция, Великоб­ритания. Днес тук сме млади и въз­рас­тни, работ­ници и служители, лекари и учители, инженери и студенти. И сме тук, обединени и заедно, защото ни води една идея – искаме справед­ливост. Началото е пос­тавено преди 132 години в Америка, в стачка за 8-часов работен ден. Цели 132 години, хората, които творят, които съз­дават, които произ­веж­дат, се борят за своите права и срещу ограб­ването на труда им. Но за 132 години светът се промени, неравен­с­т­вата се увеличиха. 3% от човечес­т­вото владее 97% от благата му. Кор­порациите трупат богат­с­тва, а народите обед­няват. С тези богат­с­тва кор­порациите купуват политици и политиците им осигуряват нови богат­с­тва. За тези хората един­с­т­вената цен­ност са парите. Там няма идеология, няма прин­ципи, няма политика и морал. Но има бед­ност и мизерия. И властта днес, в Бъл­гария, крепи управ­лението си със страх, реп­ресии, цен­зура и агресия срещу народа си. Затова днес ви поз­д­равявам за най-силното чув­с­тво, което показ­вате – смелост. Смелост да дой­дете тук и с лицата си, с гласа си, да кажете — искаме справед­ливост. Нека днес да изпъл­ним призива на президента Радев и да пус­нем прожек­торите. Нека да осветим паралел­ната дър­жава – тъм­ната страна на управ­лението. С Вас сме, г-н Радев, този народ, тук, Ви под­к­репя. Продъл­жавайте така!

Прожек­торите вече свет­наха, но отвън. Док­ладът на Дър­жав­ния депар­тамент на САЩ, г-н Борисов, Ви каза, че цялото Ви управ­ление е пропито от коруп­ция, няма свобода на словото, че газите човеш­ките права в Бъл­гария. Най-авторитетните европейски инс­титуции и издания Ви казаха, че на върха на пред­седател­с­т­вото на Европа е най-корумпираната и най-бедна дър­жава, управ­лявана 8 години от Бойко Методиев Борисов.

Свет­нете прожек­торите във вашите градове и села.

Не се страхувайте!

За да има свет­лина и да се види, че тях­ното управ­ление и в мес­т­ната власт е обрасло с шуроба­джанащина, далавери и кражби. Нека от днес тази свет­лина да тръгне по цялата страна, за да се види истината, за да дадем сили и смелост на народа си, защото 1 500 000 живеят под прага на бед­ност, 400 000 живеят с по-малко от минимал­ната зап­лата, близо 4 000 000 бъл­гари живеят с под сред­ната зап­лата. Но имаме за една година нови 61 милионери, 4 млн. живеят под сред­ната зап­лата, но 400 си увеличаваме зап­латите на всеки 3 месеца – депутати, минис­три, съдии, комисари в КЕВР и в обрас­лата с привилегии политическо-административна струк­тура. Това не е справед­ливо, гос­пода управ­ляващи! И вие трябва да се откажете от тези привилегии, иначе народът ще ви откаже.

Днес тези прожек­тори да покажат истин­с­ката кар­тина на живота в Бъл­гария. Бъл­гари умират по улиците, защото няма бол­ница. Бъл­гари умират в бол­ниците, защото нямат пари да си платят. Децата излизат нег­рамотни от училище. Изчез­ваме като нация, хора. Изчез­ваме като народ. Те управ­ляват 8 години, а той лично е във властта от 2001 г. Извед­нъж, вчера се събуж­дат, за да раз­берат, че

пътищата, които пос­т­роиха, не са модерни, а са дупка до дупка, защото крадоха от там.

Да раз­берат, че блоковете, които санираха не са здрави, а протекоха, защото крадоха от там. Да раз­берат, че тър­гов­с­ките вериги са лоши и продават второкачес­т­вена храна, защото тър­гов­с­ките вериги ги купиха и те лобираха за тях години наред. Сега се събуж­дат, като че вчера са влезли във властта. Управ­лявате 8 години, г-н Борисов, предос­татъчно. Преуморена и безидейна власт, която ни пред­лага две неща — нес­табил­ност и войн­с­т­ваща агресия. Всеки ден в коалицията се карат помежду си за пари, общес­т­вени поръчки, наз­начения и влияние. Валери Симеонов срещу минис­т­рите на ГЕРБ. Цветанов срещу Волен Сидеров. Всички заедно срещу народа си. Това е нес­табилно управ­ление, нес­табилна политика. Днес сут­ринта каз­ват едно, на обяд решават второ, а вечерта– трето. Няма пер­с­пек­тива, няма сигур­ност, не можеш да правиш планове за бъдещето си, защото не знаеш с какъв акъл ще се събудят на другия ден. Тази политика е прик­рита с войн­с­т­вена агресив­ност. Бойко Борисов и управ­лението отвориха война на всички и на всичко. Отвориха война на президента Радев и така рушат дър­жав­ността и инс­титуциите в Бъл­гария. Те отвориха война на опозицията, която изп­ратиха в Сибир от пар­ламен­тар­ната трибуна и така рушат пар­ламен­таризма. Най-страшното е, че те отвориха война на вас, скъпи бъл­гари, когато оставиха хората с увреж­дания да стоят пред пар­ламента на патерици, защото си поз­воляват да кажат, че сис­темата ги убива. Те нарочиха всеки протест като платен, като купен. Ще кажат така, сигурно, и за днеш­ния, защото виж­дат  в народа си враг.

Ние искаме сигур­ност, мир, спокойс­т­вие, високи доходи, дос­тоен живот. Най-големият враг, скъпи приятели, на тези наши искания и мечти е един — апатията и без­верието. Знаем, че много сте лъгани. Знаем, че много хора не вяр­ват, че нещо може да бъде раз­лично. Знаем, че много хора мис­лят: “Така е било и така ще бъде“. Не  няма да бъде така. Може да бъде и раз­лично, г-н Борисов и скъпи бъл­гари. Може трудът ви да бъде уважаван. Може пен­сиите да бъдат индек­сирани. Може децата да получават помощ от дър­жавата, за да не изчез­нем като народ. Можем, ако бъдем заедно и много, защото те ни искат раз­делени и на колене. Но ние сме изп­равени, г-н Борисов. Вие искате да ви ръкоп­ляс­каме вкъщи, пред телевизорите, но ние сме тук, за да протес­тираме. Ние не сме на колене и не ръкоп­ляс­каме по нареж­дане. Изп­равени сме, горди бъл­гари сме, смели бъл­гари сме и сме тук да ви кажем: “Оставка! Отивайте си– Борисов, правител­с­т­вото, управ­лението, заедно със зад­кулисието и заедно с онези, които в тъм­ното, отзад, ви дър­пат кон­ците, защото искаме справед­ливост, искаме да бъдем свободни хора, искаме да имаме дос­тойн­с­тво. Отивайте си, за да я има Бъл­гария и за да живее този народ“.