Румен Радев: Уважението към труда е мерило за обществената справедливост

Румен Радев: Уважението към труда е мерило за обществената справедливост

Президен­тът Румен Радев чес­тити праз­никът на бъл­гарите в социал­ната мрежа Фейс­бук.

Светът отбелязва Меж­дународ­ния ден на труда и работ­ничес­ката солидар­ност. Един от праз­ниците, които сплотяват отвъд национал­ните граници и кул­турите, написа дър­жав­ният глава. Уважението към труда е мерило за общес­т­вената справед­ливост. У нас в много региони и в много професии трудът е недооценен. Затова бих желал да поз­д­равя хората, които отс­тояват правото на дос­тойни условия на труд и справед­ливо зап­лащане. Общес­тво, в което пътят към успеха не минава през труда и съзиданието, а през коруп­цията и клиен­телизма, е обречено на пос­тоянна криза и неудов­лет­вореност. От нас зависи да ги преодолеем. Затова искам да благодаря на всички онези — бедни или заможни хора на умс­т­вения и физичес­кия труд, които с поч­теност и усър­дие градят и пазят Бъл­гария. Чес­тит Първи май, скъпи сънарод­ници!, написа още президен­тът Радев.