Мая Манолова: Въпросът с двойните стандарти може да се реши с граждански натиск

Мая Манолова: Въпросът с двойните стандарти може да се реши с граждански натиск

До края на годината ще бъде въведена заб­рана за двой­ния стан­дарт на храните, произ­веж­дани за раз­лич­ните дър­жави от ЕС. За това беше категоричен еврокомисарят Вера Юрова, която беше специален гост на кон­ферен­цията, пос­ветена на проб­лемите с раз­лич­ните качес­тва на храните. Форумът беше организиран от омбуд­с­мана Мая Манолова под пат­ронажа на премиера Борисов. Пред БНТ Манолова беше категорична, че проб­лема с двой­ните стан­дарти може да се реши с граж­дан­ски натиск и обединение на всички инс­титуции у нас и в Европа. Многоб­рой­ните изс­лед­вания, които се правят и у нас, и в други европейски страни от раз­лични инс­титуции, включително и омбуд­с­мана, имахме соб­с­т­вено изс­лед­ване, показ­ват нещо, което бъл­гарите много добре знаят. А именно — стоки с една и съща марка, под един и същи бранд в една и съща опаковка се продават с раз­лични със­тавки и с раз­личен вкус. В Европа, където свобод­ното движение на граж­дани, стоки и капитали е базисна цен­ност, на прак­тика се оказва, че хората си купуват едни и същи продукти с раз­лично съдър­жание в зависимост от това дали са в соб­с­т­вената си страна или пътуват из Европа. Всеки един бъл­гар­ски граж­данин много добре знае, че шоколадите, мес­ните и млеч­ните продукти, макароните и особено дет­с­ките храни са с раз­лично съдър­жание в Бъл­гария, обясни Мая Манолова и даде за пример една абсур­дна ситуация, в която бъл­гар­ски майки поръч­ват зад граница, от други европейски страни адап­тирани млека, дет­ски пюрета, бебешка коз­метика, вместо да ги купят от квар­тал­ния супер­мар­кет, в който се продават под същата марка, но с раз­лични със­тавки на по-висока цена.