Президентът ще почете военните ни герои в София и в Ново село, Македония

Президентът ще почете военните ни герои в София и в Ново село, Македония

На 06 май, неделя, след като вземе учас­тие в тър­жес­т­вената прог­рама за отбеляз­ване на Деня на храб­ростта и праз­ник на Бъл­гар­с­ката армия в град София, от 12.30 часа президен­тът Румен Радев ще присъс­тва на въз­поменателна церемония по случай 6 май на бъл­гар­с­кия военен мемориал в Ново село, Репуб­лика Македония. Това съоб­щиха от прес­сек­ретариата на президента. 

Преди това, в 9.00 часа дър­жав­ният глава ще учас­тва в тър­жес­т­вения водос­вет на бой­ните знамена и знамената светини на Бъл­гар­с­ката армия и ще положи венец пред Памет­ника на Нез­най­ния воин на пл. „Свети Алек­сан­дър Нев­ски“ в София. 

В 10.00 часа президен­тът Румен Радев ще приеме почет­ния строй на пред­с­тавител­ните части на Бъл­гар­с­ката армия на пл. „Княз Алек­сан­дър I“ в столицата. Дър­жав­ният глава ще произ­несе тър­жес­т­вено слово по случай Деня на храб­ростта и праз­ника на Бъл­гар­с­ката армия. 

От 10.30 часа ще се проведе традицион­ният Гер­гьов­ден­ски парад на Въоръжените сили.