Първият ни посланик в Скопие проф. Ангел Димитров оглавява Комисията за преговори с Македония

Първият ни посланик в Скопие проф. Ангел Димитров оглавява Комисията за преговори с Македония

Пър­вата среща на комисиите по историчес­ките и образовател­ните въп­роси на Бъл­гария и Македония ще се със­тои в София, съобщи минис­търът на вън­ш­ните работи Екатерина Захариева, предаде аген­ция „Фокус“. По силата на договора за доб­росъсед­с­тво, комисията ще обсъжда и решава исторически, образователни и други въп­роси. Пред­седател ще е проф. Ангел Димит­ров – пръв пос­ланик на Бъл­гария в Скопие и пос­ланик в Бел­г­рад, автор на най-задълбочената моног­рафия на съв­ремен­ната политическа история на Македония. Зам.-председател е д-р доц. Наум Край­чев – бивш кон­сул в Битоля и в Торонто, член на Македон­с­кия научен инс­титут, един от учредителите на Бъл­гар­с­кото сдружение на родовете от Македония. В със­тава ѝ влизат още и д-р Мом­чил Методиев – главен редак­тор на предаването „Вяра и общес­тво“ и бивш дип­ломатически служител в Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи, док­тор по история и следовател на историята на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква, проф. Иван Илчев – бивш рек­тор на СУ „Св. Климент Охрид­ски“, извес­тен бъл­гар­ски общес­т­веник и историк, доц. Даниел Вач­ков – дирек­тор на Инс­титута за исторически изс­лед­вания към БАН, проф. Кирил Топалов – пос­ланик на Бъл­гария във Ватикана, извес­тен писател и преподавател по Бъл­гар­ска въз­рож­ден­ска литература, както и доц. д-р Бони Пет­рунова – археолог и дирек­тор на Национал­ния исторически музей. Очаква се от Репуб­лика Македония също да обявят със­тава на тях­ната комисия, раз­б­рали сме се да има по седем членове. Поканили сме ги вече пър­вото заседание да се проведе в София. А до провеж­дането му след около месец и половина ще тече под­готовка по издаване на правилата на самата комисия, уточни вън­ш­ният ни минис­тър.

Тя уточни, че правител­с­т­вото е одоб­рило и комисията, която на правител­с­т­вено ниво да док­ладва и да наб­людава вед­нъж годишно изпъл­нението на договора. Тя се пред­седател­с­тва от двамата вън­шни минис­три на двете дър­жави и в със­тава са включени минис­три, зам.-министри и други членове на кабинета, тъй като в договора има раз­поредби, които са свър­зани със сът­руд­ничес­тво във всички сфери на общес­т­вения живот, комен­тира Захариева, цитирана от Епицен­тър.