Втори вот на недоверие за Жени Начева искат от пациентска организация

Втори вот на недоверие към зам.-здравния минис­тър Жени Начева искат от пациен­т­ски организации “Заедно с теб“, съоб­щиха от организацията. Причината е решението да се доп­лащат животос­пасяващи медицин­ски изделия, както и липса на диалог на ведом­с­т­вото с пациен­т­с­ките организации.

От „Заедно с теб” очак­ват официален отговор от инс­титуциите вярно ли е твър­дението на бив­шия подуп­равител на НЗОК д-р Димитър Пет­ров, че Начева е под­п­равила някои цени на медицин­ски изделия, комен­тира Нюз.бг. Фал­шификацията е в докумен­тите, които е издала Комисията на НЗОК. Пациен­тите са изк­лючително раз­т­ревожени от така съз­даденото нап­режение, пишат в писмо до медиите от организацията.

От пациен­т­с­ката организация цитират случая на Радост Теохарова, потър­сила помощ за майка си. Ней­ната майка се нуж­даела от тран­с­катетърно протезиране заради аор­тна стеноза. Жената имала и услож­нения. Въз­рас­т­ната дама починала докато чака зам.-министъра на здравеопаз­ването и пред­седател на Над­зор­ния съвет на НЗОК през сеп­тем­ври 2017 г. да е готова с “договаряне на след­ващата спецификация на медицин­с­ките изделия и с правилата“, пишат от организацията. Май­ката е диаг­нос­тицирана през фев­руари. Тя е насочена за въп­рос­ната дей­ност с медицин­с­кото изделие. Според правилата на Здрав­ната каса, семейс­т­вото е тряб­вало да доп­лати от 1 април 10 000 лв. Тъй като сумата е непосилна за семейс­т­вото, докато чакат раз­решение на казуса, май­ката почива на 30 април, три дни преди рож­дения си ден. От пациен­т­с­ката организация обяс­няват мотивите си за втори вот на недоверие на г-жа Жени Начева като бягане от отговор­ност за доп­лащане на медицин­ски изделия. Зам.-министърът е обмис­лял през есента, вместо да задейс­тва нор­мативни промени за договаряне. Съз­дава се нап­режение у пациен­тите. Вместо да се грижат за здравето си, те искат да организират протести. Според нас е недопус­тимо, тъй като винаги сме били за диалог и пос­тигане на ком­п­ромиси, пишат от организацията.