Започна външното оценяване за четвъртокласниците

Започна външното оценяване за четвъртокласниците

Близо 64 хиляди чет­вър­ток­лас­ници полагаха изпит по бъл­гар­ски език и литература. Национал­ното вън­шно оценяване за учениците от 4-ти клас започна вчера. Децата ще бъдат оценявани върху дик­товка и текст за четене с раз­биране, към който има 11 задачи. На 14 май ще се със­тои изпитът по математика, на 16 май по “Човекът и общес­т­вото“, а ден по– късно — по “Човекът и природата“. На всеки от изпитите чет­вър­ток­лас­ниците ще имат на раз­положение един учебен час за работа върху задачите, а децата със специални образователни пот­реб­ности два учебни часа, комен­тира БНТ.