Скоростен влак по „пътя на коприната” ще свързва Истанбул със София

Като продъл­жение на “пътя на коп­рината“ от Китай пред­с­тои да се изг­ради двойна жп линия за скорос­тен влак между Одрин и Истан­бул с идеята да продължи през Плов­див до София. Това съобщи облас­т­ният управител на Одрин Гюнай Йоз­демир пред пред­с­тавители на бъл­гар­ски медии, цитиран от БТА

За целта с приоритет ще се раз­вива жп гарата на гранич­ния пункт Капъкуле, за да може да под­държа трафикът и на скорос­т­ните влакове, и на товар­ните. Товар­ните линии ще се изведат за движение по отделна линия, допълни облас­т­ният управител. 

Бъл­гария поетапно осъщес­т­вява проект за модер­низация на жп линията от София до Свилен­г­рад като част от високос­корос­т­ните учас­тъци вече са готови. Финан­сирането е от еврофон­довете и от бюджета. 

Валията определи Плов­див като важен за Одрин пред­вид логис­тич­ната позиция, която има и за железопът­ния, и за автомобил­ния тран­с­порт. По думите му в бъдеще товарите, превоз­вани сега с автот­ран­с­порт, ще се пренасочат към желез­ницата. За това вече има нап­равени пос­тъпки в двус­т­ран­ните раз­говори между двете дър­жави на ниво минис­три, уточни Йоз­демир. 

Одрин вече има под­писан протокол за сът­руд­ничес­тво в областта на икономиката, социал­ните дей­ности и кул­турата с Раз­г­рад и целта е този модел да се приложи като еталон и с други градове и региони, добави валията. Плановете включ­ват инвес­тиции на тур­с­кия биз­нес в Раз­г­рад­ско като пър­вата вече е факт — фаб­риката за ядки, във връзка с която тази година вече има засети и 6 000 дка нахут.