Багери в “Столипиново“ бутат незаконни къщи и павилиони

Багери в “Столипиново“ бутат незаконни къщи и павилиони

В “Столипиново“ в Плов­див вчера се проведе отново акция по събаряне на незаконни пос­т­ройки, съобщи Би Ти Ви. Събарянето на поред­ната незаконна къща започна в присъс­т­вието на много полиция и наемателя на къщата. Тя е пос­т­роена на общин­ска земя. Мъжът обясни, че живее там с трите си деца под наем повече от 30 години и плаща около 250 лв. на месец. Соб­с­т­вениците и на съсед­ните къщи, които бяха съборени преди сед­мица, твър­дят, че са оставени да живеят под отк­рито небе. Наемателите и соб­с­т­вениците на къщите в района са били предуп­реж­давани многок­ратно, че сградите ще бъдат премах­нати, но без резул­тат, каз­ват от кмет­с­т­вото. Кметът на района Николай Чун­чуков посочи, че служителите на дирек­ция „Социално под­помагане” са тук и ще им пред­ложат временен под­с­лон. Акцията на общината продължи и със събарянето на 10 незаконни павилиона, в които се извър­шва тър­гов­ска дей­ност. Кметът призова всеки, който иска да осъщес­т­вява тър­гов­ска дей­ност да отиде в рег­ламен­тираните тър­гов­ски обекти на общин­с­ките терени и да си плащат так­сите към община Плов­див.