Президентът: Надявам се премиерът да оползотвори благоприятните възможности

АЕЦ „Белене“ е важен приоритет за нас. Това каза пред жур­налисти в Плов­див президен­тът Румен Радев, предаде радио “Фокус“ — Плов­див.

“Нека дадем шанс на Бъл­гар­с­кото правител­с­тво да анализира всички тези варианти, които пред­лага, да се вдигне мораториумът и да се пред­ложи решение“, добави Румен Радев. По думите му трябва да се изк­лючи финан­сов тръст за дър­жавата. Трябва да има и дейс­т­ващи механизми за кон­т­рол на ядрения риск. 

Ситуацията за бъл­гар­с­ката делегация в Мос­ква в момента е много благоп­риятна по няколко причини и едната е съживяването на отношенията с Русия на най-високо ниво, както и споразумението между Европейс­кия съюз и Газ­п­ром“, каза в Плов­див президен­тът Румен Радев в отговор на жур­налис­тически въп­рос.

Дър­жав­ният глава под­черта, че по време на своята визита в Мос­ква е пос­тавил много ясни въп­роси за въз­мож­нос­тите на Русия за оптимизация на цени и на условия за дос­тавки на руски енер­гийни ресурси, както и за по-добри условия за бъл­гар­с­кия биз­нес за присъс­т­вие там. Много се надявам правител­с­т­вото ни да опол­зот­вори всички тези въз­мож­ности, добави той.

На въп­рос дали има опас­ност от война между инс­титуциите Радев отговори: “Не мисля, че има война. Да, има нап­режение, но трябва да гледаме национал­ните интереси, какви са целите пред нас така, че бъл­гар­с­ките граж­дани да имат много по-голяма сигур­ност и високо качес­тво и стан­дарт на живот. За това трябва да работим всички. Дайте ми вие определение за политическа сис­тема, в която премиерът може да се отбие на кафе в пар­ламента и да си тръгне след 20 минути с остав­ката на пред­седателя му, който трябва да го кон­т­ролира. Това, че премиерът изобщо не отива на искане за изс­луш­ване или, че може с вдигане на телефона да завърти на 180 градуса всички народни пред­с­тавители на мнозин­с­т­вото да гласуват обратно на решението, което вчера са гласували“, каза още дър­жав­ният глава.