Борисов обсъди с руското ръководство темите за икономиката и сигурността

Борисов обсъди с руското ръководство темите за икономиката и сигурността

Премиерът Дмитрий Медведев подчерта, че връзките между двете страни се активизират

Вчера премиерът Бойко Борисов започна своята визита в Рус­ката федерация. Тя бе обявена по време на посещението на президента Румен Радев в Мос­ква преди сед­мица, по време на която бе въз­с­тановен диалогът на високо ниво между нашите две страни, който бе блокиран заради поведението на екс­п­резидента Плев­нелиев, както и на минис­три от кабинетите „Борисов 1” и „Борисов 2”, които често влизаха в груба русофоб­ска реторика. Също така благодарение на вън­шен натиск бяха провалени стратегичес­ките енер­гийни проекти като „Южен поток” и АЕЦ „Белене”, за чиито рес­тарт правител­с­т­вото заговори напос­ледък. Премиерът е прид­ружен от своя замес­т­ник Томис­лав Дон­чев и от минис­т­рите Теменужка Пет­кова (енер­гетика), Владис­лав Горанов (финанси), Боил Банов (кул­тура), Николина Ангел­кова (туризъм). Това е пър­вата визите на Борисов в Русия, откакто стана премиер през 2009 година. Министър-председателят Бойко Борисов и премиерът на Рус­ката федерация Дмит­рий Мед­ведев обсъдиха задъл­бочаването на търговско-икономическото сът­руд­ничес­тво, както и в сферата на енер­гетиката, туризма и тран­с­порта.

Дмит­рий Мед­ведев под­черта, че в пос­лед­ните години пар­т­ньор­с­т­вото между двете страни се активизира. „Сега можем да обсъдим отделни параметри от нашето търговско-икономическо сът­руд­ничес­тво“, каза още рус­кият премиер.

Бъл­гар­с­кият премиер посочи, че приоритет­ните теми в отношенията между Бъл­гария и Русия остават бор­бата с тероризма и сигур­ността, икономиката, туриз­мът и енер­гетиката. „Светът дейс­т­вително е едно много тежко място с нес­пир­ните кон­ф­ликти. Ние и Европа сме много потър­певши от миг­ран­т­с­ката вълна“, допълни Бойко Борисов.

Вчера вечерта премиерът Бойко Борисов се срещна и с пред­с­тавители на бъл­гар­с­ката общ­ност в Мос­ква.