България се сбогува с великия Светлин Русев

България се сбогува с великия Светлин Русев

Бъл­гария се сбогува с един от най-ярките си худож­ници и общес­т­веници Свет­лин Русев, оставил огромна диря в изкус­т­вото и бит­ката за духов­ните цен­ности на страната ни. На пок­лонението му в “Квад­рат 500“ се стече огромно множес­тво опечалени от внезап­ната му смърт. Дълго време преди началото на изп­ращането, пред входа на галерията се извиха големи опашки.

Сред хората, дошли да се прос­тят с големия творец бяха бив­шият президент Георги Пър­ванов, кметът на София Йор­данка Фан­дъкова, шефът на Комисията по кул­тура в НС Вежди Рашидов, общес­т­веници от род­ния на худож­ника Плевен, бив­шият минис­тър на кул­турата Георги Йор­данов, десетки худож­ници, писатели, актьори, учени. Съболез­нователни писма до семейс­т­вото на Свет­лин Русев са получени съболез­нователни писма от премиера Бойко Борисов, от президента Румен Радев, както и от редица изтък­нати кул­турни дейци, дип­ломати, чуж­дес­т­ранни негови приятели.