Няма такава държава: И министърът не знае колко са чиновниците в МВР

Няма такава държава: И министърът не знае колко са чиновниците в МВР

Аз самият опитвам да накарам да изчислят колко е администрацията, но е около 24% от личния състав, пише в отговор на питане Валентин Радев

Поради раз­лични начини за офор­мяне и запис­ване в законите какво точно е „админис­т­рация” и раз­лич­ния начин на отчитане на броя на админис­т­рацията в другите ведом­с­тва, е трудно да се каже колко точно е голям чинов­ничес­кият апарат на МВР. Това става ясно от цитиран от БГНЕС пис­мен отговор на депутат­ски въп­рос до вът­реш­ния минис­тър Вален­тин Радев.

Общият брой на служителите на общата админис­т­рация е 6942, специализираната – 4611. Тук се причис­ляват и служители, заемащи длъж­ности за лица, работещи по трудово правоот­ношение, които изпъл­няват фун­к­ции на обс­луж­ващ пер­сонал за осъщес­т­вяване на спомагателни дей­ности – почис­т­ване на служебни и складови помещения, под­дръжка на сгради, прилежащите им площи, под­дръжка на вът­решно водос­наб­дяване, канализация, отг­леж­дане на служебни животни – кучета, коне, имаме и такива – в полицията, и други”, посочва Радев.

Към специализираната админис­т­рация са и служителите от Медицин­с­кия инс­титут на МВР.

По думите му така излизат общо около 24% от лич­ния със­тав (т.е. над 11 500 човека), като той отбелязва: „Аз самият се опит­вам да ги накарам да изчис­лят точ­ния брой на админис­т­рацията” и посочва, че е въз­ложил такава задача на под­чинените си.

Още, когато дой­дох в Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи, ние със син­дикатите се раз­б­рахме, че ще нап­равим структурно-функционален модел – първо, ако има по-голяма админис­т­рация, може да я намалим, ако няма или пък са по-малко, може да ги увеличим, въобще какво да се случва в минис­тер­с­т­вото”, пише Радев и припомня, че промените трябва да станат до края на годината.