Обявяват резултатите от първо класиране на първолаците в София

Обявяват резултатите от първо класиране на първолаците в София

След редак­цион­ното прик­люч­ване на броя вчера излезе пър­вото класиране за прием на деца в първи клас в София. Водещ критерий е близостта до училището. Новото тази година е въвеж­дането на прин­ципа на усед­налост. Най-много точки по този критерий ще получат децата, които живеят в района на училището три и повече години. Според минис­търа на образованието и науката Красимир Въл­чев, когато повече деца, откол­кото са мес­тата, отговарят на критериите и имат равен брой точки, жребият е един­с­т­веният справед­лив под­ход. За догодина ще бъдат пред­ложени промени в приема, но те няма да се отнасят до основ­ния критерий — близостта до училището, който ще остане, поясни той преди дни. Очаква се близо 200 столични училища през тази есен да приемат около 12 300 пър­вок­лас­ници.