Брюкселската Темида – сляпа и „нетрадиционна”

Брюкселската Темида – сляпа и „нетрадиционна”

Съдията е пе…ст не само във фут­бола! Стана ясно, че Европейс­кият съд е пос­тановил, че всички дър­жави в ЕС трябва да приз­наят гей браковете. Това важи и за дър­жави като нашата, в които в основ­ния закон категорично е пос­тановено, че семейс­т­вото е съюз между мъж и жена. Тоест, даже в кон­с­титуцията да е записано друго, тези дър­жави трябва да приз­наят гей браковете на свои граж­дани, сключени в други страни, където това е раз­решено. Брюк­сел (в лицето на джен­дърите в тоги) истеряса, защото традицион­ните елити, затънали в коруп­ция и зависимости (кор­поративни и „интимни”), усеща, че губи почва – той бе пометен на изборите в Италия, Авс­т­рия, Словения, Чехия, Унгария, Гър­ция, на път да стане същото е и в много други страни. На след­ващите евроиз­бори догодина народ­ният рит­ник към елитите ще е по-жесток. Та, затова бързат…Да приложат нелепите си намерения, докато още са на власт. След това порочно решение на брюк­сел­с­ката Темида (освен сляпа тя явно е със „специфични” нак­лон­ности), целокуп­ните гей дружинки ще се вдиг­нат на своята си голяма екс­кур­зия, за да се бракуват в чуж­бина и ще се вър­нат у нас с претен­ция дър­жавата да им козирува в противоречие със соб­с­т­вения си закон, с морала на общес­т­вото, с национал­ните ни традиции, с хрис­тиян­ката вяра. Е, тук Евросъюзът вече прекали! Сам ни дърпа за езика да се запитаме: Нужен ли ни е в този си вид?! Отдавна евро бюрок­ратите си вмениха правомощия да мач­кат национал­ните дър­жави – икономически, политически, духовно. Такъв бе примерът с джен­дър­с­ката Истан­бул­ска кон­вен­ция. Срещу този абсурд са обявиха най-напред от БСП, а зад тази позиция се обединиха пат­риоти, десни, Правос­лав­ната ни цър­ква, мюф­тийс­т­вото, католиците и еван­гелис­тите, заедно бяха син­дикати, работодатели, интелек­туалци и хора на физичес­кия труд. Над 80% от бъл­гар­с­кото общес­тво! Същото важи и днес. Ще поз­волим ли да унижават дос­тойн­с­т­вото ни, да се гав­рят с кон­с­титуцията, с нашия начин на живот?! Ще се под­чиним ли на дик­тата или ще защитим бъл­гар­с­ката чест?

Теофан Гер­манов