НОИ изплаща преизчислените пенсии от 9 юли

НОИ изплаща преизчислените пенсии от 9 юли

Нови минимални размери имат и всички пенсии, свързани с трудова дейност, обясниха от Института

Изп­лащането на пен­сиите за юли ще започне от 9 юли и ще прик­лючи на 20 юли, инфор­мират от Национал­ният осигурителен инс­титут. Изп­лащането на пен­сиите чрез пощен­с­ките стан­ции ще е съоб­разно изгот­вен график, пред­варително обявен във всяка пощен­ска стан­ция. Смет­ките на пен­сионерите, които получават пен­сиите си по бан­ков път, ще бъдат заверени на 9 юли, съобщи БТА. От няколко дни са преиз­чис­лени раз­мерите на пен­сиите, свър­зани с трудова дей­ност, отпус­нати до 31 декем­ври 2017 г. включително. Преиз­чис­лението е извър­шено с новата по-висока тежест от 1,169 за всяка година зачетен осигурителен стаж на лицата. Осигурено е увеличение с 3,8 на сто на получавания към 30 юни раз­мер на пен­сиите от трудова дей­ност. Вече се прилага и нов минимален раз­мер на пен­сията за осигурителен стаж и въз­раст — 207,60 лв. Нови минимални раз­мери имат и всички пен­сии, свър­зани с трудова дей­ност, тъй като се определят като процент от тази сума, припом­нят от НОИ. Такива са пен­сиите за осигурителен стаж и въз­раст, отпус­нати при непълен осигурителен стаж, за които минимумът се определя на 176,46 лв., пен­сиите за инвалид­ност поради общо заболяване и за инвалид­ност поради трудова злополука и професионална болест, чиито минимален раз­мер зависи и от определения на пен­сионера процент трайно намалена работос­пособ­ност, а също и нас­лед­с­т­вените пен­сии, чийто минимален раз­мер става 155,70 лв. Увеличен е и раз­мерът на социал­ната пен­сия за старост на 125,58 лв. Спрямо него са определени нови раз­мери на всички пен­сии, нес­вър­зани с трудова дей­ност, как­вито са пен­сиите за военна инвалид­ност, пен­сиите за граж­дан­ска инвалид­ност, социал­ните пен­сии за инвалид­ност и пер­сонал­ните пен­сии, както и раз­лич­ните видове добавки към пен­сиите, които се определят в процент от социал­ната пен­сия за старост.