Прахът на проф. Божидар Димитров ще бъде разпръснат над Созополския залив

Пок­лонението пред проф. Божидар Димит­ров ще е днес, 4 юли 2018 г., от 10 до 16 часа в Национал­ния исторически музей. В продъл­жение на дълги години бе дирек­тор на Национал­ния исторически музей, като се оттегли от поста си през миналата година. В чет­вър­тък семейс­т­вото ще нап­рави изп­ращане в чер­ква в тесен кръг. Близ­ките са уважили волята му да бъде кремиран, а прахът му да бъде раз­п­ръс­нат над род­ното му място в Созопол­с­кия залив.

Мир на праха му!