ВМРО поискаха закриване на центровете за мигранти в София

ВМРО поискаха закриване на центровете за мигранти в София

Евродепутатът и зам.-председател на ВМРО Ангел Джам­базки и столич­ният общин­ски съвет­ник от ВМРО Кар­лос Кон­т­рера внесоха писмо до МС с искането да бъдат зак­риването на цен­т­ровете за миг­ранти в София. От ВМРО нас­тояват и правител­с­т­вото да заеме позиция с искане да бъдат прераз­г­ледани Дъб­лин­с­ките рег­ламенти. Става дума за Регистрационно-приемателен цен­тър – София към Дър­жавна аген­ция за бежан­ците, който се намира в кв. „Овча купел“ и поделенията му в кв. „Военна рампа“ и кв. „Враж­дебна“. Минис­тер­ски съвет е органът, който може да вземе решение за зак­риването на цен­т­ровете. Според Джам­базки и Кон­т­рера със зак­риването им ще се реши един от основ­ните въп­роси, свър­зани със сигур­ността в столицата. Те определят като груба политическа грешка допус­кането за раз­к­риване на регистрационно-приемателни цен­т­рове в София и посоч­ват, че граж­даните на столицата са платили висока цена за уникал­ната управ­лен­ска глупост, която бе сът­ворена тогава.

Ангел Джам­базки и Кар­лос Кон­т­рера са категорични, че цен­т­рове у нас не трябва да бъдат от отк­рит, а от зат­ворен тип, комен­тира БНР и Офнюз.бг.