БСП зове Обединени патриоти: Оттеглете Султанка Петрова!

БСП зове Обединени патриоти: Оттеглете Султанка Петрова!

След като се раз­бра, че съп­ругът и зетят на зам. минис­тър Сул­танка Пет­рова ръководят фир­мата, в която е работил загиналия охранител Даниел Тасев, от БСП призоваха тримата лидери на Обединени пат­риоти да оттег­лят Пет­рова от поста в Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика.

Социалис­тите изразяват съболез­нования на семейс­т­вото и близ­ките на загиналия при ремонта на Пар­тий­ния дом Даниел Тасев. Но се обръщат към лидерите на трите пар­тии в ОП — “Атака“, ВМРО и НФСБ с призив да дадат пример като дос­тойни пат­риоти.

“Уважаеми г-н Симеонов, Каракачанов, Сидеров,

Обръщаме се към вас, да оттег­лите своя пред­с­тавител в МТСП – замес­т­ник– минис­тър Сул­танка Пет­рова. Като дос­тойни пат­риоти, дайте пример, че за Вас кон­ф­лик­тът на интереси в политиката е недопус­тим. Г-н Симеонов,

Вие смело се противопос­тавихте на наз­начаването на “калинки“ на ГЕРБ и “пар­тизан­ски наз­начения“. Призоваваме Ви да продъл­жите със същото отношение към съв­мес­тяването в едно семейс­тво на пост замес­т­ник– минис­тър и управ­ление на фирма, която охранява Народ­ното съб­рание. Когато властта и парите са така здраво обвър­зани, за хората остава засил­ващото се чув­с­тво за нес­п­равед­ливост. Призоваваме Ви да сложим край на това“, се казва в отк­ритото писмо от БСП, цитирано от Епицен­тър.