Пенсионери дадоха 40 000 евро на телефонни измамници

Пенсионери дадоха 40 000 евро на телефонни измамници

Въз­рас­тно семейс­тво от Стара Загора даде на телефонни измам­ници общо 40 000 евро, съоб­щиха от Облас­т­ната дирек­ция на МВР. Схемата е осъщес­т­вена по класичес­кия начин – с обаж­дане по телефона от мним полицейски служител. Пър­вото поз­въняване било на 10 юли с искане за съдейс­т­вие на полицията. 82-годишният мъж и 78-годишната му съп­руга предали исканата сума. На 12 юли пос­лед­вало ново обаж­дане. Семейс­т­вото отново изпъл­нило исканията, комен­тира Би Ти Ви. Така на два пъти те дали на измам­ниците общо 40 000 евро. Парите са били съх­ранявани и изтег­лени от банка, научи още телевизията. Пър­вата част от сумата е предадена в Стара Загора. Второто тег­лене обаче е от клон във Велико Тър­ново. Засега остава загадка защо въз­рас­т­ното семейс­тво е решило да пътува до старата столица, за да тегли и предаде втората част от сумата, без преди това да се обади в полицията. Едва на 16 юли въз­рас­т­ната двойка дошла в полицията, за да съобщи за случилото се. Вероятно те са били зап­лашени, че ако потър­сят органите на реда по-рано, животът им ще бъде изложен на опас­ност. Полицията в Стара Загора раз­с­ледва случая и отказва повече под­роб­ности.