Почина о. з. полк. Иван Рачев

С прис­кър­бие ви уведомяваме, че на 18 юли 2018 ни напусна полк. о. з. Иван Тотев Рачев,

дъл­гогодишен пред­седател на Движението на ветераните в БСП в район “Изг­рев“, гр. София.

Пок­лонението ще бъде на  20 юли 2018, от 12,00 ч. в Ритуал­ната зала на Цен­т­рал­ните софийски гробища.

Пок­лон пред свет­лата му памет!

РС на БСП район “Изг­рев“, София

Ръковод­с­т­вото и редак­цион­ният колек­тив на в. ЗЕМЯ се присъединява към скръбта на близ­ките на Иван Рачев. Той бе верен читател и приятел на нашия вес­т­ник. Прек­расен човек, дос­тоен офицер, пат­риот и иск­рен идеалист – един от апос­толите на социалис­тичес­ката идея, благодарение на които идеите и политиките на БСП за социална справед­ливост стигаха до хиляди хора.

ЗЕМЯ