БСП остава на твърда позиция против Истанбулската конвенция

БСП остава на твърда позиция против Истанбулската конвенция

Няма да приемем натиск отвън, категоричен е Стоян Мирчев от левицата

БСП има твърда позиция против Истан­бул­с­ката кон­вен­ция“. Това заяви пред БНР народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Стоян Мир­чев. Той обясни, че в Бъл­гария е прис­тиг­нала делегацията на ПЕС, която ще се срещне с раз­лични НПО-та по проб­леми, свър­зани с темата домашно насилие и нак­рая ще имат среща и с ръковод­с­т­вото на ПГ на левицата и на НС на БСП.  На въп­рос– дали се очаква натиск за смяна на позицията на БСП по отношение на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, Мир­чев заяви: “НС на БСП има твърда своя позиция, която е заявявала не вед­нъж. Мисията им е проуч­вателна и най-вероятно за продъл­жаване на диалога. Натиск върху БСП не може да бъде оказ­ван“.

Депутатът каза, че на срещата ще бъде обяс­нено, че БСП, чрез Народно съб­рание, е пред­п­риела мерки за ограничаване на домаш­ното насилие у нас. “Ако те смятат, че можем да пред­п­риемем допъл­нителни мерки чрез бъл­гар­с­кото законодател­с­тво, са добре дошли да ни помог­нат“, каза още той.

За вероят­ността БСП да бъде изк­лючена от ПЕС, ако не промени позицията си за кон­вен­цията, Мир­чев комен­тира, че левите пар­тии събират в себе си раз­нооб­разни виж­дания по еднакви теми. “В този случай, БСП има по-различно виж­дане от основ­ните пар­тии в ПЕС. Няма нищо по-нормално от това– да се намери балан­сирано решение — как ние можем да отговорим на очак­ванията на нашите пар­т­ньори от ПЕС, тук в Бъл­гария, за справяне с домаш­ното насилие, а те да се съоб­разят с нашите притес­нения, свър­зани с Истан­бул­с­ката кон­вен­ция“, изтъкна той и допълни, че може би има нужда от още раз­говори.

Стоян Мир­чев заяви, че с оглед на със­тоянието на левите пар­тии, ПЕС трябва да раз­берат, че трябва да се защитават по-убедено позиции като –икономичес­кото неравен­с­т­вото в самите дър­жави и между отдел­ните дър­жави в ЕС, лип­сата на сигур­ност, лип­сата на качес­т­вено образование и здравеопаз­ване в част от страните, екс­п­лоатацията на капитала над труда.