БСП: „Визия за България” надхвърля мандатността

БСП: „Визия за България” надхвърля мандатността

Левицата ще търси национален консенсус по своите идеи за управление на държавата, отбеляза Крум Зарков по БНТ

БСП пред­с­тави своята алтер­нативна „Визия за Бъл­гария”, която има амбицията да е стратегически документ за управ­лението на страната по нов модел. Проек­тодокумен­тът бе раз­г­ледан на Национално съвещание в събота, в което учас­т­ваха членове на НС на БСП, народни пред­с­тавители, пред­седатели на облас­тни и общин­ски съвети на БСП, кметове, коалиционни пар­т­ньори, пред­с­тавители на граж­дан­ски  организации, екс­перти, жур­налисти.  Бях разис­к­вани пред­ложения в четири ключови сфери–  икономика и доходи, регионално раз­витие, здравеопаз­ване и образование, в които се  залага нов модел на раз­витие и нови политики.

“Визия за Бъл­гария“ ще бъде под­ложена на широко общес­т­вено обсъж­дане с коалиционни пар­т­ньори, НПО, бран­шови, професионални, научни , син­дикални организации и граж­дани. Целта е, с кон­сен­сус, да бъде офор­мен нов модел за раз­витие на Бъл­гария, съоб­щиха от БСП.

Политиката има и друг аспект, освен бит­ката за власт. Тя е и — как се управ­лява с тази власт. Ние се опит­ваме да обяс­ним– какво би нап­равила БСП, ако дойде на власт и да ангажираме въз­можно най-много хора в изг­раж­дането на един документ — визия, която над­х­върля ман­дат­ността, пред­лага нова политика, за да обърне греш­ната тен­ден­ция, която се раз­вива в страната ни. Това е идеята на „Визия за Бъл­гария”. Това каза по БНТ зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Крум Зар­ков по повод пред­с­тавения вчера от левицата визионер­ски документ. „Бъл­гария е пос­тавена в тежка спирала на демог­раф­ска криза, на бягане на хора от страната. Всички усещат, че е нужно нещо качес­т­вено ново за Бъл­гария. Ние даваме нашия принос за промяната”, добави той. „Според левицата, ключовият проб­лем е, че в Бъл­гария много хора живеят с малко сред­с­тва, а на противополож­ната страна – много малко хора живея с много пари. Това стана така, защото една много малка група хора раз­полага с пуб­лич­ния ресурс. Тази сис­тема трябва да бъде променена”, обясни Зар­ков. Според него в икономиката трябва да се съз­дадат стратегически сек­тори, да се тър­сят инвес­тиции и то не само чуж­дес­т­ранни. В областта на образованието БСП пред­лага нов модел, в който начал­ното образование да е изцяло дос­тъпно, да се промени качес­т­вото на сред­ното, а вис­шето образование да е само там където има нужда. Крум Зар­ков изтъкна, че сега се съз­дават универ­ситети със специал­ности, които не дават професионална реализация, а същев­ременно биз­несът алар­мира, че няма кадри. В здравеопаз­ването, цен­търът трябва да е пациен­тът, а не да се говори само за мак­ропоказатели. Заради сгрешения модел през пос­лед­ните години се увеличиха парите за здраве четири пъти, но те потънаха в пясъка. За сферата на регионал­ното раз­витие, левицата пред­лага съз­даване на фонд за сближаване на регионите, на прин­ципа на национална кохезионна политика. Крум Зар­ков призна, че сама БСП не може да промени страната. „Необ­ходим е целият общес­т­вен ресурс. И управ­ляващите, и опозицията имат право да кажат как­вото искат, но трябва да излезем извън замерянето с обвинения. За мен и моите колеги е важно да вдиг­нем политиката на друго ниво – на идеен сблъсък”, каза още той. „Сега от ГЕРБ обвиняват Кор­нелия Нинова, че отишла да види какво се случва с протеста на хората, на които избиват живот­ните. Ами ако опозицион­ният лидер не иде при недовол­ните хора от управ­лението и да говори с тях, аз не знам какво трябва да прави той”, попита Крум Зар­ков. По думите му, опозицион­ният лидер трябва да е там, където има недовол­с­тво и да види неговата основател­ност. „Още от началото на сдел­ката с ЧЕЗ ние алар­мираме за закононарушения. Една бъл­гар­ска инс­титуция имаше смелостта да пот­върди това”, каза Зар­ков по темата за сдел­ката с ЧЕЗ. „Бъл­гария има и регулаторите, и законите да се противопос­тави на това. Това решение защитава бъл­гар­с­кия национален интерес. От години ЧЕЗ имат желание да напус­нат бъл­гар­с­кия енер­гиен пазар. Затова ние нас­тояваме бъл­гар­с­кото правител­с­т­вото да заяви пред чеш­ката ком­пания, че ако тя продъл­жава да иска продажба, има желание да я придобие”, каза още той.

Пълен текст на словото на лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова на Национал­ното съвещание на левицата може да прочетете на стр. 6, 7, 8