Йотова: България е най-добрият застъпник на Македония в Европа

Йотова: България е най-добрият застъпник на Македония в Европа

Бъл­гария е най-добрият зас­тъп­ник на Репуб­лика Македония в Европейс­кия съюз. Други европейски дър­жави може да говорят за Запад­ните Бал­кани, но всяка от своя интерес. За Бъл­гария важни са хората и тех­ния прос­перитет. Бъл­гария ще продължи да работи за хората от двете страни на границата, за общите проекти и общото ни бъдеще.

С тези думи вицеп­резиден­тът Илияна Йотова се обърна към съб­ралите се хора пред памет­ника на Даме Груев в македон­с­кото село Смилево, където на тър­жес­т­вена церемония бяха отбелязани 115 години от Илинденско-Преображенското въс­тание, предаде БГНЕС.

В словото си Илияна Йотова под­черта, че бал­кан­с­ките народи имат нелека история, белезите от която носят и до днес. По думите ѝ е време да се помисли за младите хора от двете страни на границата, които искат да работят заедно, да си помагат, да прос­перират. „Да градим мос­тове, вместо да се крием всеки в своя си окоп! Това е правил­ната политика“, под­черта Илияна Йотова.

Бер­лин­с­кият кон­г­рес раз­дели народа ни. Изп­лашени от въз­раж­дащата се бъл­гар­ска дър­жава, Великите сили откъс­наха от земите ни. Но под­цениха народа“, посочи вицеп­резиден­тът.

По думите й въс­танието се нарежда в без­с­мър­т­ната историческа хроника на Бъл­гария, в пан­теона на героите на един народ със славно минало, съз­дател на третата хрис­тиян­ска цивилизация – славян­с­ката.

Илияна Йотова завърши словото си с думите: „Чес­т­вания като това са повод да се издиг­нем над дреб­нотемието, да загър­бим политикан­с­т­ването и да осъз­наем, че почитаме хора, които са дали живота си за свободата на Отечес­т­вото, а не да бъдат „кой знае какви“, както бе казал Васил Лев­ски. Често цитираме думите на слав­ните ни герои. Но трябва да раз­бираме пос­ланията им“.