Транспортен хаос и във Варна заради ремонти

Напрежението по спирките ескалира и жители на квартал „Аспарухово“ поискаха спешна среща с районния кмет

Мащаб­ните инф­рас­т­рук­турни проекти във Варна съз­дават хаос в раз­писанието на град­с­кия тран­с­порт. Автобусите се движат с огромни закъс­нения, някои от тях са с променени мар­ш­рути, а други линии изцяло са спрени, бие тревога БНТ.

Няколко мащабни инф­рас­т­рук­турни проекта, които се изпъл­няват по едно и също време, под­лагат на изпитание нер­вите на вар­ненци. Раз­ширението на булевард „Лев­ски“ засяга основ­ните пътни артерии, които свър­з­ват цен­търа на града с квар­талите. За няколко месеца се зат­варят и част от други основни булеварди — “Осми Примор­ски полк“ и околов­ръс­т­ният „Христо Смир­нен­ски“, което ще зат­рудни дос­тъпа на хората до големите медицин­ски ком­п­лекси.

Квар­тал „Аспарухово“ също е под блокада. Спрени са две тролей­бусни линии заради ремонта и сега хората от квар­тала раз­читат само на един автобус. Той пък се движи с огромни закъс­нения, особено в час пик, защото попада в зад­ръс­т­вания в другия край на града. Нап­режението по спир­ките ескалира и жители на квар­тал „Аспарухово“ поис­каха спешна среща с район­ния кмет. Алек­сан­дър Лиманов, жител на квар­тала обясни, че хората чакат повече от половин час за автобус, те идват препъл­нени в час пик и просто е хаос. Калина Бел­мезова, кмет на р-н Аспарухово поиска друга организация на движението, така че неудоб­с­т­вата заради ремон­т­ните дей­ности да бъдат по-малко.

От „Град­ски тран­с­порт“ приз­нават, че проб­лемите са много и в целия град. Инж. Злати Златев, изп. дирек­тор на „Град­ски тран­с­порт“ АД – Варна обясни, че ако проб­лемите станат още по-големи, ще се търси вариант или с измес­т­ване на мар­ш­рут. Но в момента това са ни въз­мож­нос­тите, оправда се тран­с­пор­т­ният шеф. В час пик 80 % от автобусите се движат със закъс­нение. А ремон­тите едва ли ще прик­лючат до края на годината, комен­тира общес­т­вената телевизия.