БСП: ГЕРБ стана фабрика за фалшиви новини

БСП: ГЕРБ стана фабрика за фалшиви новини

10-те милиарда, които потъват в паралелната държава са средствата, с които ще бъдат финансирани идеите от „Визия за България”, обяви Александър Симов

Визия за Бъл­гария” е идея, която под­лежи на дис­кусия. През след­ващите месеци ще обикаляме страната и ще се срещаме с раз­лични организации, за да обоб­щим темите.” Това каза по НТВ народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария” Алек­сан­дър Симов по повод пред­с­тавения от левицата проект. По думите му той има за цел не да пред­ложи как да бъда раз­п­ределяни бюджетно парите в дър­жавата, а за промяна на модела и сис­темата. „Ние говорим за цялос­тна реор­ганизация на дър­жавата и това не е раз­говор за пари, а за реална и кон­к­ретна политика. Раз­говорът за пари един ден ще излезе на дневен ред. Кор­нелия Нинова говори за паралел­ната дър­жава, която оперира с 10 милиарда лева. Ако бъдат съз­дадени мерки, с които тези пари бъдат вкарани в бюджета, ще има пари за всичко”, категоричен бе Алек­сан­дър Симов.  Според него една голяма тема не присъс­тва в медий­ното прос­т­ран­с­тво и това е темата за неравен­с­т­вото у нас. „20% от най-богатите взимат 8 пъти повече от 20% от най-бедните в Бъл­гария. Това е чудовищна раз­лика, която фор­мира две Бъл­гарии, които нямат нищо общо помежду си. Ако не нап­равим политика, която да запуши тази раз­лика, никога няма да можем да кажем, че сме прос­перираща дър­жава. Затова са тези наши идеи за без­п­латни дет­ски градини, за да имат младите хора пер­с­пек­тива, бол­ниците да не бъдат повече тър­гов­ски дружес­тва и други”, каза депутатът от левицата. 

По казуса ЧЕЗ, Алек­сан­дър Симов беше категоричен, че дър­жавата трябва да закупи дружес­т­вото. „Това не значи да го национализира, а да го купи. Час­т­ният монопол не е по-добър от дър­жав­ния и дори дес­ните икономисти вече го приз­нават”, обясни народ­ният пред­с­тавител.

На въп­рос, дали БСП е за приемането на еврото, народ­ният пред­с­тавител обясни, че лидерът на левицата Кор­нелия Нинова е казала, че трябва да започне раз­говор по темата. „На наши форуми сме казали, че приемаме влизане на страната в еврозоната. Ние не можем да си зат­ворим очите, че в Бъл­гария има огромно количес­тво хора, които пос­тавят под въп­рос полез­ността на това”, поясни той. 

По повод обвинението на ГЕРБ, че лидерът на БСП Кор­нелия Нинова е под­с­т­рекавала протес­тите на живот­новъдите от Стран­джа, Симов заяви, че нивото на доказател­с­т­вения материал на управ­ляващите е пот­ресаващ. „Ако утре някой запише клип, че книгата Шайка на Антон Тодоров го е накарала да хвърля с бяс камъни по цен­т­ралата на ГЕРБ, това значи ли, че Антон Тодоров носи отговор­ност за това дейс­т­вие?”, попита Симов. Според него в момента ситуацията, пред­с­тавена от управ­ляващите, е едва ли не спокойна, а хората в Шар­ково и Болярово са весели и само кон­с­пиратив­ната БСП и Кор­нелия Нинова ходи там да ги буни. „ГЕРБ станаха фаб­рика за фал­шиви новини, нещо от което те много обичат да се оплак­ват”, зак­лючи  Алек­сан­дър Симов. 

Кънев: Нужна е дър­жавна стратегия за обез­людена Стран­джа

Top of Form

Народ­ният пред­с­тавител от БСП и пред­седател на икономичес­ката комисия в НС Петър Кънев по БТВ заяви: „За пос­лед­ните 15 години дър­жавата абдикира от управ­лението на дър­жав­ния икономически сек­тор. В момента няма данни какво е процен­т­ното съот­ношение на присъс­т­вие на дър­жавата в икономиката – като брой заети на работни места, процент от БВП и част от печал­бата. Нужно е повече дър­жава в дър­жав­ните фирми”, поясни той.

 „Ръс­тът на БВП в момента се дължи на гас­тер­бай­терите — хората, които изгонихме от Бъл­гария. На година те пращат 5 милиарда лева – изчис­тени данъчно пари за кон­сумация”, категоричен бе Петър Кънев.

Той комен­тира и ситуацията в Стран­джа. “За мен проб­лемът там през пос­лед­ните сед­мици с чумата не е нито икономически, нито финан­сов още по-малко ветеринарен. За мен този проб­лем е политически, дори геополитически”, заяви народ­ният пред­с­тавител. По думите му Стран­джа е изос­тавена, като през пос­лед­ните 20 години там няма никаква дър­жавна политика за раз­витие и има един един­с­т­вен поминък – живот­новъд­с­т­вото. Според него е нужна специална дър­жавна прог­рама за региона, който е на границата с Тур­ция

Проф. Михай­лов: За здраве доп­лащаме по 50%

Бъл­гария е една от мал­кото, да не кажа и един­с­т­вената страна в ЕС, която има уед­нак­вено ДДС за всички стоки. Това е една глуповата политика по отношение на ДДС и на въз­мож­ността на общес­т­вото да има дос­тъп до стоки, които са от особено голямо значение за неговото същес­т­вуване.” Това каза по БНР проф. д-р Георги Михай­лов, депутат от ПГ на „БСП за Бъл­гария”.  Според него у нас лекар­с­т­вата, които не се пок­риват от Здрав­ната каса, са повече откол­кото всяка друга страна в ЕС. „След пред­с­тавянето на „Визия за Бъл­гария” всички искат да говорим за бюджет. Този документ не касае само здравеопаз­ването, а много други стратегически области от живота и най-вече оцеляването на Бъл­гария. Защото, по думите на един от най-големите учени в областта на демог­рафията, страната ни е в клинична демог­раф­ска смърт”, обясни професорът. Според него, когато една теза се пос­тавя за обсъж­дане, тя трябва да бъде изчис­тена от национална гледна точка и след това пос­тепенно да се намес­тят всички икономически параметри. „Нашето желание е „Визия за Бъл­гария” да се превърне не в политическа, а в национална дис­кусия. Това е политика не на пар­тиите, а на нацията”, категоричен беше той.

 Проф. Михай­лов посочи, че никъде в света стратегичес­ките лечебни заведения не пред­с­тав­ляват тър­гов­ски дружес­тва. „Тази промяна, която бе кон­с­т­руирана преди 19 години, доведе след себе си, поради липса на визия, до невероятно замес­т­ване на социал­ната значимост на медицината с тър­гов­ски комер­сиални интереси. Срещу това стоят огромни икономически интереси. В областта на здравеопаз­ването се движат 5 милиарда лева от пуб­лич­ния ресурс и още 4,5 милиарда лева от джоба на всеки бъл­гар­ски граж­данин. Това е скан­дално за страна в ЕС”, отсече проф. Михай­лов. Той инфор­мира, че според класификация на Светов­ната здравна организация, дър­жава, в която населението доп­лаща повече от 20% за услуги в здравеопаз­ването, не го защитава финан­сово, а при нас това доп­лащане от страна на хората е над 50%