Първо обсъждане на „Визия за България” се състоя във Велинград

Народният представител Славчо Велков подчерта, че това е алтернатива не само на това правителство, а на прехода и системата, която наистина убива

“Визия за Бъл­гария“ не пред­лага алтер­натива на управ­лението, а на сис­темата на прехода, която наис­тина убива“. С тези думи народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Славчо Вел­ков стар­тира общес­т­веното обсъж­дане на „Визия за Бъл­гария” във Велин­г­рад. Той призова хората, които взимат учас­тие в дис­кусиите, да бъдат активни, будни, критични и аналитични, за да има полез­ност. Вел­ков под­черта, че очаква да пос­тъпят много градивни пред­ложения, които да допъл­нят визията.

“Национал­ната сигур­ност е във всички части на живота — образование, кул­тура, здравеопаз­ване, социална политика, икономика. Когато има правилно пос­тавени параметри и посоки, могат да се очак­ват и истин­ски добри резул­тати“, комен­тира той. 

“Тревож­ните цифри, които показ­ват, че 50 хил. души напус­кат всяка година Бъл­гария, нис­ката раж­даемост, високата смър­т­ност, дис­п­ропор­циите между доходите на хората и начинът им на живот, трябва да стрес­нат управ­ляващи и всички нас, и да намерим начин– Бъл­гария да тръгне с нова пер­с­пекива на раз­витие“. Това заяви пред съб­ралите се народ­ният пред­с­тавител Надя Клисур­ска. По думите й това ще стане през данъчно законодател­с­тво, стимулиране на биз­неса и най-важните сек­тори– образование, здравеопаз­ване, които са грижа на дър­жавата. “Трябва да се даде право на всеки бъл­гар­ски гржаданин да има дос­тъп до тях във всяка точка на Бъл­гария, с еднакво качес­тво“, категорична бе тя.

По време на дис­кусията, пред­с­тавянето на визията в раз­лич­ните сфери нап­равиха народ­ните пред­с­тавители Теодора Халачева — политиките за младите хора, Виолета Желева — социал­ната сфера, Донка Симеонова и Веска Нен­чева — образованието.

 

В раз­говора учас­т­ваха щирок кръг пред­с­тавители на НПО /Изпълнителен комитет на „Да поработим за Велинград”/ , Сдружение „Бъдеще за Велин­г­рад”, лекари, учители, инженери, юристи, пред­с­тавители на агро и хотелиер­с­кия биз­нес, пен­сионери, хора с увреж­дания, младежи, общин­с­ката струк­тура на запас­ните офицери, сим­патизанти и избиратели от област Пазар­джик.

 

В продъл­жилата около 3 часа дис­кусия бяха зададени въп­роси и изказани мнения от десетки граж­дани, които са съб­рани и ще бъдат отчетени при допъл­ването на визията на БСП