ГЕРБ: Длъжни сме да се съобразим с решението на съда

ГЕРБ: Длъжни сме да се съобразим с решението на съда

От ГЕРБ заявиха, че са длъжни да се съоб­разят с решението на Кон­с­титуцион­ния съд за това, че Истан­бул­с­ката кон­вен­ция не съот­вет­с­тва на Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария. В началото на годината 75 депутати от ГЕРБ сезираха кон­с­титуцион­ните съдии по казуса. ГЕРБ взе най-отговорното решение да сезира кон­с­титуцион­ните съдии да се произ­несат, заяви в пар­ламента Алек­сан­дър Иванов от ГЕРБ. Когато имаме решение на Кон­с­титуцион­ния съд, най-висшия орган, който казва дали текст, кон­вен­ция или друго съот­вет­с­тва на нашия основен закон, ние сме длъжни да се съоб­разим с него, посочи той. Попитан дали това решение на съда зат­варя въп­роса с кон­вен­цията, Иванов припомни: Видяхте какво е решението, мотивирано е от кон­с­титуцион­ните съдии, има становище. Той не уточни каква е процедурата от тук нататък. На въп­рос как ще комен­тира особените мнения на четирима от кон­с­титуцион­ните съдии Иванов заяви, че крат­кият комен­тар, който искам да дам, е за пореден път да кажа — когато има решение на най-висшия орган, именно — КС, ние сме длъжни да се съоб­разим с него.