Депутат от БСП за Царските конюшни: “Където има бизнес интереси – често има и спонтанни пожари“

Депутат от БСП за Царските конюшни: “Където има бизнес интереси – често има и спонтанни пожари“

През 2016 г. БСП осветли и осуети грандиозна измама, свързана с този имот, припомни Петър Витанов

Пок­ривът на Цар­с­ките конюшни в цен­търа на София изгоря и то след проливен дъжд. Емб­лематич­ната сграда е обект на сериозни съдебни спорове, а обс­тоятел­с­т­вата, при които пламна пожарът в сграда без ток, навеж­дат към сериозни въп­роси и съм­нения за умиш­лено деяние. Депутатът от БСП Петър Витанов заяви пред телевизия „Бъл­гария он еър”, че през 2016 г. неговата пар­тия е освет­лила и осуетила гран­диозна измама, свър­зана с Цар­с­ките конюшни. През 2016 г. облас­т­ният управител, наз­начен от “Рефор­матор­с­кия блок“ и неговите замес­т­ници, пред­с­тав­ляващи ГЕРБ, продадоха 7,3 декара земя под Конюш­ните за 650 000 лв. Това е около 20 пъти по-ниско от пазар­ната цена. 50 метра по-нагоре, на мяс­тото на чеш­кото посол­с­тво, 3,5 декара се продадоха за 11 млн. лв., а при хотел Сер­дика – 10 декара за 20 млн. лв.“, припомни социалис­тът. Той дъл­боко се съм­нява, че пожарът е случаен, тъй като по негови думи “където има биз­нес интереси – често има и спон­танни пожари“. Това е опит за умиш­лен палеж! Някой е дейс­т­вал сталинис­тки – има сграда, има проб­лем! Несериозно е да не се знае чия соб­с­т­веност е тази сграда. Не съм голям оптимист по отношение на бъдещия резул­тат. Още повече щом гледам театър “Въз­раж­дане“, който седи обгорен така, както са го оставили пожар­никарите. Дори неп­редубеденият софийски граж­данин се чув­с­тва, че го правят на идиот, раз­г­неви се Витанов.

Очевидец раз­каза, че малко преди да завали порой­ният дъжд в София, е видяла слаб пушек, но след бурята – нищо. Едва часове по-късно пожарът плам­нал, цитира телевизията Епицен­тър.