Експерти и политици към Борисов: Оттеглете подписа от Истанбулската конвенция

Експерти и политици към Борисов: Оттеглете подписа от Истанбулската конвенция

Инс­титутът за модерна политика, като страна по кон­с­титуцион­ното дело срещу Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, изп­рати писмо до министър-председателя Бойко Борисов с искане за оттег­ляне на под­писа на Бъл­гария. В пис­мото се казва:

След прог­ласяването на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция за противокон­с­титуционна с решение на Кон­с­титуцион­ния съд по к.д. № 3/2018 г., правител­с­т­вото носи отговор­ност за прилагане и съоб­разяване на своите политики с това решение.

Оттук насетне ратификацията на противокон­с­титуцион­ната Истан­бул­ска кон­вен­ция в този й вид от Народ­ното съб­рание е юридически невъз­можна. Ненауч­ната джендър-идеология, която се прокарва чрез Истан­бул­с­ката кон­вен­ция под мас­ката на благород­ната кауза срещу насилието, е в дъл­боко противоречие с бъл­гар­с­ката кон­с­титуционна иден­тич­ност и общес­т­вен морал. Поради това под­писът на Бъл­гария под Истан­бул­с­ката кон­вен­ция е също така обществено-политически и морално нелигитимен.

Без излишно отлагане следва да се пред­п­риемат необ­ходимите правни и дип­ломатически дейс­т­вия за оттег­ляне на под­писа на Репуб­лика Бъл­гария от кон­вен­цията. От това решение на КС произ­тича и задъл­жение на бъл­гар­с­ките власти да не под­к­репят присъединяване на ЕС към Истан­бул­с­ката кон­вен­ция“, се казва в пис­мото, под­писано от основателя на Инс­титута за модерна политика и док­тор по кон­с­титуционно право Борис­лав Цеков.

Под­писът на минис­тър Екатерина Захариева под Истан­бул­с­ката кон­вен­ция (ИК) трябва да бъде изтег­лен. Това казва и вицеп­ремиерът Красимир Каракачанов в интервю за Офнюз: “Без съм­нение, след като ИК бе обявена за противоречаща на Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария, под­писът на бъл­гар­с­кия правосъден минис­тър от 21 април 2016 година следва да бъде оттег­лен. Всичко друго е нон­сенс, всичко друго е несъв­мес­тимо с дър­жав­ност и кон­с­титуцион­ност“, заявява категорично Каракачанов.

Според него е “много смущаващо и друго – уверенията от правосъд­ното минис­тер­с­тво, че ратифицирането на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция няма да наложи промени в Кон­с­титуцията, тъй като не е в противоречие с нея. Само че се оказа, че е в противоречие. При това положение явно щеше да се наложи да се правят промени в Кон­с­титуцията“.

Каракачанов е категоричен — “решението на Кон­с­титуцион­ния съд на Репуб­лика Бъл­гария слага точка на всеки опит да бъде наложена Истан­бул­с­ката кон­вен­ция!“ Той заявява, че чест прави на Правос­лав­ната ни цър­ква за ней­ната силна и аргумен­тирана позиция срещу джендър-конвенцията; чест прави на католици и протес­танти за пуб­лич­ната им позиция против ИК, а също така и на Глав­ното мюф­тийс­тво“, заявява вицеп­ремиерът. “Оказахме се прави. Край­ният ни успех е окуражаващ и занап­ред“, под­чер­тава лидерът на ВМРО и минис­тър на отб­раната.