Чепеларе обявява частично бедствено положение

Чепеларе обявява частично бедствено положение

Преди три месеца жителите на родопското село сами започнаха да пълнят дупките по пътя за природната забележителност - “Чудните мостове“

Чепеларе е с час­тично бед­с­т­вено положение поради активирано свлачище по пътя за Чуд­ните мос­тове.

В резул­тат на обил­ните валежи получихме сиг­нал от кмета на село Забърдо, че по пътя за Чуд­ните мос­тове, от раз­к­лона за “Сините хан­чета“ до Чуд­ните мос­тове и до село Забърдо, има отново пад­нали камъни“, предуп­реди пред БНР кметът на общината Славка Чакърова. Тя обясни, че в рам­ките на половин час са се обаж­дали няколко пъти, за пос­тоянно падащи камъни. Започ­нала е да се свлича и още земна маса и към момента пътят за село Забърдо и за Чуд­ните мос­тове е зат­ворен в двете посоки. Повече от 500 жители на Забърдо са откъс­нати от света, тех­ника се опитва да почисти камъните, но дейс­т­вията са зат­руд­нени от продъл­жаващи дъж­дове.

Земя” припомня, че преди три месеца жителите на родоп­с­кото село сами започ­наха да пъл­нят дуп­ките по пътя за природ­ната забележител­ност — “Чуд­ните мос­тове“. Шосето е общин­ско, но за поредна година от община Чепеларе не бяха пред­видили сред­с­тва за ремонта му, оплак­ват се мес­т­ните. По стара тех­нология от преди четири века жители на Забърдо започ­наха да запъл­ват зей­налите ями по пътя. Камъни са слагат, после пъл­неж и това е някаква специална смес, която запечатва, като са наг­рее, от слън­цето и са запечатва, като вали, коли минават такова и става като асфалт, обясни тогава жителят на селото Йосиф Парунев. За да се любуват на природ­ния феномен “Чуд­ните мос­тове“ прис­тигат хиляди туристи от цял свят.