Корнелия Нинова: Държавата трябва да се върне в икономиката

Корнелия Нинова: Държавата трябва да се върне в икономиката

Да се обединим около няколко национални приоритета, призова лидерката на БСП

“С пред­с­тавителите на Съюз “Произ­ведено в Бъл­гария“ сме на едно мнение по най-важния въп­рос — че дър­жавата трябва да има роля за раз­витието на икономиката. Това не е нито национализация, нито нещо немодерно“. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова след проведена среща с пред­с­тавители на съюза по повод пред­ложената от левицата “Визия за Бъл­гария“. По думите й това е била една от най-смислените срещи, тъй като организацията обединява  над 1500 бъл­гар­ски фирми и произ­водители. Тя под­черта, че именно те са хората, които правят бъл­гар­с­ката икономиката. Според нея те са най-наясно с проб­лемите и имат виж­дания за решение. “Ние пред­ложихме тази визия не като пар­тийна или предиз­борна прог­рама. Тя е желание да проведем раз­говори и да обединим мак­симално национална енер­гия от раз­лични граж­дан­ски струк­тури и пар­тии, неп­равител­с­т­вен сек­тор, екс­перти, учени, специалисти. Да се обединим около 56 важни приоритета, които всички смятаме, че трябва да се раз­виват, за да тръгне Бъл­гария в по-добра посока и хората да живеят по-добре“, комен­тира пред­седателят на БСП. Тя обясни, че заедно с пред­с­тавители на левицата присъс­т­ващите са срещ­нали раз­биране по някои от пред­ложенията, а по други са имали критики и пред­лагат промени към тях. “Срещ­нахме раз­биране в две неща. Трябва да има един сек­тор, който е от национална сигур­ност, да остане дър­жавен, да се управ­лява професионално, а не пар­тийно“, обясни Нинова и под­черта, че за БСП това са обек­тите, които са от национална сигур­ност, които са записани в закона. На второ място тя посочи как дър­жавата може да помогне на бъл­гар­с­кия биз­нес, на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво и икономика. “Ние пред­с­тавихме нашето виж­дане, че това може да стане чрез данъчни облек­чения, чрез прес­т­рук­туриране на Бан­ката за раз­витие, с кадри като се обвърже икономиката с образованието“, каза още тя. 

Нинова заяви, че с пред­с­тавителите на съюза са се раз­б­рали да се продъл­жат тези раз­говори в работен порядък.

“Визия за Бъл­гария е документ, който трябва да стане начало на раз­говор за всички бъл­гари в каква дър­жава искаме да живеем и тя да бъде най-ефективно упар­в­лявана; каква да бъде ней­ната роля, как да осигурява спаз­ване на правилата, на сигур­ността на граж­даните и защитата на слабите“, заяви Кънчо Стой­чев, пред­седател на Управител­ния съвет на Съюз “Произ­ведено в Бъл­гария“. Той заяви, че организацията поема ангажимента да продължи раз­говорите за визията за Бъл­гария в съв­мес­тна работна група в три нап­рав­ления — борба с монополите в страната; подоб­ряване на биз­нес средата и особено мер­ките за борба с коруп­цията; данъчна политика.