Омбудсманът Мая Манолова: 75 339 случая е разгледала институцията, откакто съм избрана

Омбудсманът Мая Манолова: 75 339 случая е разгледала институцията, откакто съм избрана

Откакто бях изб­рана за омбуд­с­ман до момента инс­титуцията е раз­г­ледала 75 339 случая — жалби, сиг­нали, посещения в прием­ната и в страната, имейли, обаж­дания, отчете общес­т­вената защит­ничка Мая Манолова при отчета трите години на поста, предаде Аген­ция „Фокус“. Не мога да кажа обаче, че зад тях има 75 339 граж­дани. Тен­ден­цията е да се отп­равят колек­тивни жалби, които се отнасят за повече хора, обясни тя. Изпол­з­ваме всеки повод, за да пред­с­тавим пред граж­даните работата на инс­титуцията. Идеята е не просто да ги инфор­мираме какво правим, а да им вдъх­нем кураж и надежда, че ако човек не си мълчи и отс­тоява правата си, кол­кото и труда да е една кауза, в крайна сметка успяваме заедно, заяви още Манолова. Сблъс­к­ваме се отказ и нежелание на админис­т­рацията да си върши работата, отк­ровени лобис­тки интереси и с опити за внушения, че нищо не може да се промени, предуп­реди омбуд­с­манът. Но броят на жал­бите показва, че хората вяр­ват в инс­титуцията и имат очак­ване всеки проб­лем да бъде решен, убедена е Манолова. Манолова ще поиска отпадане на подоход­ния критерий при отпус­кане на новия вид семейна помощ за деца с починал родител, които нямат право на нас­лед­с­т­вена пен­сия, комен­тира „Дарик радио”. Тя обясни, че приетите преди дни от правител­с­т­вото промени в Закона за семейни помощи за деца не пок­риват напълно очак­ванията на хората за под­к­репа на децата с починали родители. Затова общес­т­вената защит­ничка ще търси вариант за отпадане на подоход­ния критерий при кан­дидат­с­т­ване за помощта между първо и второ четене на законоп­роекта в пар­ламента.