Социалист: Във „Визия за България” е заложена реалната борба с корупцията

Социалист: Във „Визия за България” е заложена реалната борба с корупцията

Във „Визия за Бъл­гария“ е заложена реал­ната борба с коруп­цията – тя не трябва да бъде залагана нор­мативно. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГБСП за Бъл­гария“ и член на Комисията по вът­решна сигур­ност и общес­т­вен ред Пенчо Мил­ков в интервю за Аген­ция „Фокус“.

Коруп­цията в Бъл­гария не е проста раз­мяна на пари, за да може едно длъж­нос­тно лице да извърши дадено дейс­т­вие. Тя се залага от управ­ляващите в законите, в правилата на работа на общес­т­вото. Затова бор­бата с коруп­цията е такъв тип законодател­с­тво и установяване на такива правила, че корум­пираните отношения да не бъдат заложени нор­мативно, обясни Мил­ков.

По думите на народ­ния пред­с­тавител в сек­тор „Сигур­ност“ трябва да има промяна на законодател­с­т­вото, където коруп­цията е заложена в самите правила на дейс­т­вие на сис­темата.

Той допълни, че във „Визия за Бъл­гария“ по темата за сигур­ността основно е заложена реал­ната борба с коруп­цията. Трябва да се премахне коруп­цията реално. Не да се съз­дават поредни органи за борба с коруп­цията, които да не пос­тигат реална борба, комен­тира Пенчо Мил­ков.

Депутатът от ПГБСП за Бъл­гария“ припомни, че сигур­ността е била повод за вот на недоверие срещу правител­с­т­вото. Това е едно понятие, което граж­данинът усеща в битов план, но това засяга и самото същес­т­вуване на дър­жавата. Във „Визия за Бъл­гария“ сигур­ността е един от елемен­тите. Раз­бира се, след здравеопаз­ването, образованието и икономиката, които биха раз­вили общес­т­вото, но сигур­ността гаран­тира неговото същес­т­вуване. Следва да се пос­тигне гаран­ция за живота и здравето на всеки един бъл­гар­ски граж­данин, за свободата на раз­витие на биз­неса, комен­тира още Мил­ков.