Доклад на ДАНС: Дълговете на болниците са хроничен проблем

Доклад на ДАНС: Дълговете на болниците са хроничен проблем

Хроничен проб­лем в здравеопаз­ването е значител­ната зад­лъж­нялост и влошаващото се финан­сово със­тояние на дър­жавни и общин­ски бол­ници, както и пос­тоян­ният отлив на квалифицирани кадри към час­тни, в т.ч. чуж­дес­т­ранни клиники, предуп­реж­дава годиш­ният док­лад на Дър­жавна аген­ция „Национална сигур­ност“ (ДАНС) за 2017 г., който раз­г­лежда всички сек­тори в страната. Нерав­номер­ното териториално раз­п­ределение на общоп­рак­тикуващи лекари и специалисти продъл­жава да ограничава дос­тъпа на част от населението до здравни услуги, бие тревога още док­ладът.

По отношение на дей­ността на Аген­цията в здрав­ната сис­тема док­ладът отбелязва, че ДАНС е изп­ратила сезиращи справки до прокуратурата относно раз­лични посегател­с­тва в сферата на здравеопаз­ването. В него са изб­роени след­ните „посегател­с­тва“: схеми за неп­равомерно усвояване на сред­с­тва от НЗОК от лечебни заведения и други изпъл­нителни на медицин­ска помощ, както и опити за предиз­вик­ване на фалит на лечебно заведение, а също и изпис­ване на медикаменти, съдър­жащи упой­ващи вещес­тва, без медицин­ска необ­ходимост, друга опас­ност е отчитането на фик­тивна медицин­ска дей­ност от лечебно заведение и от общо прак­тикуващ лекар. По инфор­мация на ДАНС са образувани прокурор­ски проверки за схеми за неп­равомерно усвояване на сред­с­тва от НЗОК от раз­лични договорни пар­т­ньори, нарушения при тър­говията с фар­мацев­тични продукти, закононарушения от служители на кон­т­ролни и изпъл­нителни органи към Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването, пише още в годиш­ния док­лад на Аген­цията, съобщи Здраве.нет. Прокурор­ски проверки са образувани също така за нарушения при изг­раж­дането, внед­ряването и фун­к­ционирането на сис­темата за регис­т­рация с пръс­тови отпечатъци в лечеб­ните заведения, порочни прак­тики при управ­лението на лечебни заведения, неп­равомерно проведени процедури за закупуване на лекар­с­тва от лечебно заведение по реда на Закона за общес­т­вените поръчки и индикации за незаконосъоб­разно сключен договор между РЗОК и час­тно лечебно заведение, изб­роява още докумен­тът. Голяма част от сезиращите материали и резул­татите от работата по въз­ложените на ДАНС прокурор­ски проверки са пос­лужили впос­лед­с­т­вие за образуване на наказателни произ­вод­с­тва, посочва се още в док­лада.