Митьо Очите е арестуван в Истанбул

Митьо Очите е арестуван в Истанбул

Турските власти върнаха у нас 7 души, задържани в акцията за ареста на Желязков, той остава в Турция за процедура по екстрадиция

Желяз­ков е бил в Тур­ция с други бъл­гари, които не са задър­жани. Сред тях е и зам.-председателят на общин­с­кия съвет на Бур­гас Бенчо Бен­чев. Името му невед­нъж е свър­зано с това на Митьо Очите пок­рай охранителна фирма, в която Бен­чев има процент, а пък тя е свър­з­вана с Димитър Желяз­ков под някаква форма. В същото време продъл­жава издир­ването на общин­с­кия съвет­ник от Несебър — Пейко Янков, който е обвинен, че е част от групата на Желяз­ков за рекет, изнуд­вания и палежи. На 30 юли Димитър Желяз­ков тръг­нал към Гър­ция. Три дни по-късно, на 2 август, той отпътувал към Тур­ция, а в същия ден служ­бите нах­луха в Бур­гас и региона и обявиха Митьо Очите за издир­ване. Задър­жането е станало в петък в хотел в Истан­бул, в 3 часа през нощта. В чет­вър­тък е преминал от Гър­ция в Тур­ция, където го е чакала чер­вена бюлетина. Пред­с­тои процедура по екс­т­радиция, заяви пред „Нова телевизия” Даниела Начева, ръководител на Специализираната прокуратура. Лично минис­търът на вът­реш­ните работи и глав­ният прокурор на Тур­ция са били ангажирани със залавянето на Димитър Желяз­ков — Очите. Задър­жали са го в рам­ките на час. Не трябва тол­кова да сте взис­кателни. Може да избяга някой, но, както казах, може малко да забавят, но винаги хващат, комен­тира премиерът Борисов. А след хващането пред­с­тои екс­т­радиране и искане Димитър Желяз­ков да остане за пос­тоянно в ареста. Вече се дейс­тва по меж­дународ­ната заповед за екс­т­радиция, така че юрис­тите на минис­тер­с­т­вото и по-точно на прокуратурата ще свър­шат работа, заяви още премиерът. Меж­дув­ременно спец­съдът решава дали да остави в ареста петимата задър­жаните при акцията в Бур­гас, за които се твърди, че са част от организираната прес­тъпна група на Желяз­ков. Каква работа са свър­шили раз­с­лед­ващите, няма да раз­берем, защото съдия Пламен Евгениев реши да зак­рие съдеб­ното заседание с мотива, че имало лични данни. Така няма да стане ясно какви доказател­с­тва са съб­рани. А в след­ващите дни или сед­мици се очаква и за пореден път Желяз­ков да бъде изп­равен пред съда. Тур­с­ките власти вчера вър­наха на Бъл­гария 7 души задър­жани в акцията за ареста Димитър Желяз­ков, съоб­щиха от прес­цен­търа на МВР. По инфор­мация на “По света и у нас“ сред сед­мината са зам.-председателя на общин­с­кия съвет в Бур­гас Бенчо Бен­чев и бив­шия депутат от ДПС Нес­рин Узун. Кадри от задър­жането бяха раз­п­рос­т­ранени от тур­ски медии. Предаването е станало на ГКПП “Капитан Анд­реево“. Сед­мината са били в една стая с Митьо Очите в хотел на площад Так­сим в Истан­бул. Тур­с­ките власти са ги екс­пул­сирали, тъй като са ги преценили за опасни за национал­ната сигур­ност на Тур­ция защото прид­ружават лице обявено за меж­дународно издир­ване. Всички са задър­жани за 24 часа, а материалите от раз­питите им ще бъда предадени на Специализираната прокуратура. След получаване на инфор­мация от тур­ска страна за това кои са били регис­т­рирани като нас­танени в хотел­с­ката стая, в която е бил и Митьо Очите ще се прецени дали да бъде пов­диг­нато обвинение за укривател­с­тво. Димитър Желяз­ков, за когото бе издадена Чер­вена бюлетина на Интер­пол остава в Истан­бул за процедура по екс­т­радиция. Специализираният наказателен съд остави в ареста с пос­тоянна мярка “задър­жане под стража“ петимата от групата на Митьо Очите, задър­жани в чет­вър­тък. Мяр­ката им беше гледана при зак­рити врата с аргумента, че могат да бъда оповес­тени данни от лич­ния им живот. Вен­цис­лав Хрис­тов, Йор­дан Въчев, Иван Най­денов, Радос­лав Николов и Иван Пишиев са обвинени за учас­тие в организирана група за палежи, рекет, побои, изнуд­ване и нар­котици, като за техен лидер е сочен Димитър Желяз­ков — Очите. След­ващото съдебно заседание ще е на 9 август комен­тира БНТ.

Във връзка с инфор­мацията за задър­жането на общин­с­кия съвет­ник от Бур­гас Бенчо Бен­чев, заявяваме, че той не е член на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия. Учас­т­вал е в лис­тата за общин­ски съвет­ници през 2015г. като граж­дан­ска квота.

Изпъл­нител­ното бюро на Национал­ния съвет на БСП се раз­г­раничава от него и нас­тоява той да напусне Общин­с­кия съвет на гр.Бургас незабавно. Социалис­тите са категорични, че пар­тията им никога не е била зависима от една лич­ност, независимо от финан­совите й въз­мож­ности. От левицата допъл­ват, че пар­тията се крепи на идеите и никога не е пос­тавяла дей­ността си в зависимост от една или друга лич­ност. „Земя” припомня, че през сеп­тем­ври миналата година Бен­чев нажежи страс­тите с появата си с поръч­ков „Ролс-Ройс“ в Бур­гас. Бен­чев, който е и заместник-председател на Общин­с­кия съвет, обясни пред ”Нова телевизия”, че решил да си вземе „Ролс-Ройс” за 200 000 евро, защото му е омръз­нало да кара ком­байни. Биз­нес­менът, който се занимава със зърно произ­вод­с­тво и строител­с­тво от години, раз­каза, че си изкар­вал си парите с чес­тен труд, пос­ледователен бил и в политиката.