Омбудсманът към Цачева: Прекратете униженията над задържани лица

Минис­търът на правосъдието да пред­п­риеме незабавни, ефек­тивни админис­т­ративни мерки по преус­тановяване на изтезанията или на жес­токо, нечовешко и унизително отнасяне или наказание в лечебни заведения, при кон­вой и извеж­дане на лица от спални помещения за прес­той на отк­рито и при посещения във вът­решни и вън­шни лечебни заведения. Това е основен акцент от препоръките в док­лада на Национал­ния преван­тивен механизъм, (б.р. специализираната дирек­ция към инс­титуцията, която осъщес­т­вява наб­людение в мес­тата за задър­жане и лишаване от свобода) към омбуд­с­мана след проверки в арес­тите.

В док­лада категорично се посочва, че е кон­с­татирано сис­темно нарушаване на Кон­вен­цията против изтезанията и други форми на жес­токо, нечовешко и унизително отнасяне или наказание, която в чл. 2 казва, че „никакви изк­лючителни обс­тоятел­с­тва, от какъвто и да е харак­тер, било то със­тояние на война, или зап­лаха от война, вът­решна политическа нес­табил­ност, или как­вото и да е друго извън­редно положение, не могат да служат като оправ­дание за изтезание“.

В док­лада до минис­търа на правосъдието и до начал­ника на зат­вора в гр. София изрично се посочва, въп­реки че в две поредни години (2016 г. и 2017 г.) омбуд­с­манът нас­тоява в своите препоръки да се прек­рати всяка необос­нована упот­реба на помощни сред­с­тва, която се раз­г­лежда като под­лагане на изтезания, на жес­токо, нечовешко или унизително отнасяне, няма пред­п­риети дейс­т­вия.

Ежед­невно в двата ареста, само при извеж­дане на раз­ходка, на над 300 души се пос­тавят белез­ници. В едногодиш­ния период от пред­ход­ната препоръка на НПМ, случаите на подобно унизително отнасяне над­вишават 100 000 случая“, пише в док­лада на НПМ.

Кон­воирането на отс­т­ранения кмет на столич­ния район „Младост“ Десис­лава Иван­чевa с белез­ници на краката до Ендок­ринологията, според док­лада, е показателен относно нарушаване правата на човека в мес­тата за лишаване от свобода, поради грубо погаз­ване на закона и дъл­гогодишно неиз­пъл­нение на препоръки на омбуд­с­мана.