Почина изявеният армейски командир ген. Иван Стефанов

Почина генерал-лейтенант о.з Иван Стефанов, съоб­щиха на сайта на Съюза на офицерите и сер­жан­тите от запаса. Ген. Стефанов е роден през 1929 г. в гр. Бяла Слатина. Пос­тъпва в БНА през 1950 г., получава академично образование във Военна академия „Георги С. Раков­ски“ и Академията на Генерал­ния щаб на СССР „Климент Ворошилов“. През годините служи в раз­лични поделения на армията, като заема важни коман­дни длъж­ности в БНА, вкл. коман­д­ващ Трета армия и начал­ник на ВА „Г.С. Раков­ски“. Избиран е за кандидат-член на ЦК на БКП и за депутат. Нав­сякъде, където е служил, офицерите, сер­жан­тите и вой­ниците го пом­нят като прин­ципен и строг коман­дир, но винаги тър­сещ човеш­кото отношение към своите колеги и под­чинени.