И убиецът на сестрите Белнейски осъди държавата в Страсбург

И убиецът на сестрите Белнейски осъди държавата в Страсбург

Четирима зат­вор­ници, приз­нати за виновни за едни от най-тежките убийс­тва, извър­шени през пос­лед­ните години в Бъл­гария, са осъдили дър­жавата в Страс­бург, установи проверка на „Лекс“.

Те са Лазар Колев – осъден на доживотен зат­вор без право на замяна за убийс­т­вото на сес­т­рите Бел­нейски, Йор­дан Пет­ров, станал извес­тен като Куманов­с­кия убиец, също излежаващ доживотна присъда, Илиан Михай­лов, който ще е в зат­вора до смъртта си заради под­будител­с­тво към убийс­т­вото на втория съп­руг на майка си, както и Стоян Пет­ров, осъден на 20 години зат­вор за убийс­т­вото на бур­гас­кия биз­нес­мен Стоян Стоянов.

Всички те, без Стоян Пет­ров, са поис­кали от Европейс­кия съд по правата на човека обез­щетение от по 10 000 евро за лошите условия в зат­вора и за специал­ния режим, при който изтър­пяват присъдите си. Съдът в Страс­бург присъжда 4000 евро на Михай­лов и по 3000 евро на Йор­дан Пет­ров и Колев.

Осъденият за убийс­т­вото на сес­т­рите Росица и Хрис­тина Бел­нейски Лазар Колев, сочи, че е дър­жан в пос­тоянно зак­лючена килия в зат­вора в Пазар­джик, изолиран от останалите лишени от свобода. Колев обяс­нява още, че в килията му, която е под 6 кв. м, няма течаща вода или тоалетна, хигиената е много лоша – пълно е с хлебарки и бълхи, а админис­т­рацията на зат­вора не е нап­равила нищо, за да се отърве от тях. Тъй като в килията му няма маса, Колев се храни върху вес­т­ник, раз­с­т­лан на лег­лото му. През цялото време е дър­жан на изкус­т­вена свет­лина, а тем­пературата варирала от жега до студ, според сезона.

Стоян Пет­ров, който излежава 20-годишна присъда като извър­шител на убийс­т­вото на шефа на фирма „Гранити“ Стоян Стоянов, пък е раз­казал, че от 29 юли 2011 г. до юли 2016 г. е бил пос­тавен в пълна изолация в Бур­гас­кия зат­вор – без течаща вода и тоалетна, вместо която е тряб­вало да изпол­зва кофа. Той е посочил, че се е хранил върху стол, килията му е била пълна с плъхове и хлебарки, които често изяж­дали храната му. Сходни са оплак­ванията и на останалите зат­вор­ници.