Румяна Бъчварова преди две години: Очите е легален бизнесмен

“Димитър Желяз­ков е биз­нес­мен с легален биз­нес, с три изрядни фирми, които раз­виват напълно законна дей­ност“, заяви пред Нова телевизия в качес­т­вото си на вицеп­ремиер и вът­решен минис­тър в Борисов 2, шеф­ката на кабинета на премиера в сегаш­ното правител­с­тво Румяна Бъч­варова, припомня „19 минути”, цитиран от „Епицен­тър”.

Това стана преди две години — през юни 2016 г., когато Очите нахлу в заведението на криминално проявения Божо Кравата с малка гвар­дия въоръжени до зъби биячи. Тогава Бъч­варова отричаше биз­нес­менът да е воювал за прераз­п­ределение на територии, а според нея било “свада за пар­комясто“, което медиите вед­нага иронизираха, като го нарекоха “нар­комясто“.

Заради думите й, че Очите е изряден биз­нес­мен, БСП дори поиска в пар­ламента остав­ката на Бъч­варова на 23 юни 2016 г. Вместо да я подаде, тя сложи полицай до лег­лото му в бол­ницата, “защото близ­ките му се притес­няват“. Бъч­варова тогава отрече и очевид­ния свободен режим на Очите в ареста при управ­лението на ГЕРБ, когато той сам си пус­каше снимки от плажа и от яхти, докато тряб­ваше да лежи в зат­вора. Обяс­нено беше, че всъщ­ност биз­нес­менът е нас­танен в общежитие при олекотен режим.