Втори мандат за БГ-съдиите в Общия съд на ЕС

Втори мандат за БГ-съдиите в Общия съд на ЕС

Марияна Кънчева и Александър Корнезов бяха номинирани с правителствено решение от вчера

Правител­с­т­вото ще пред­ложи съдия Марияна Кън­чева и съдия Алек­сан­дър Кор­незов да бъдат преиз­б­рани като кан­дидати на Бъл­гария за съдии в Общия съд на Европейс­кия съюз, съобщи прес­служ­бата на кабинета. Кан­дидатурите им са били одоб­рени днес по време на заседание на кабинета. Пов­тор­ната номинация на двамата съдии се налага заради изтичането на ман­дата им на 31 август 2019 г. Съдия Кън­чева и съдия Кор­незов притежават необ­ходимата правна екс­пер­тиза и богат професионален опит, се изтъква в прес­съоб­щението. Те са лич­ности, които могат да пред­с­тавят всички гаран­ции за своята независимост и отговарят на условията за заемане на висши съдебни длъж­ности у нас. Марияна Кън­чева завър­шва специал­ност „Право” в Софийски универ­ситет и магис­т­ратура по европейско право в Брюк­сел­с­кия свободен универ­ситет; специализации по икономическо право и по право на интелек­туална соб­с­т­веност. Работила е като съдия, адвокат и арбитър в София при уреж­дането на тър­гов­ски спорове. Заемала е поста на дирек­тор на Бюрото за обс­луж­ване на дип­ломатичес­кия кор­пус, кон­сул­тир­лала е изгот­вянето на законодателни актове. Съдия в Общия съд от 19 сеп­тем­ври 2011 г.

Алек­сан­дър Кор­незов е най-младият съдия в Общия съд на ЕС. Той заема поста от 2016 г. Син е на брилян­т­ния юрист и уважаван пар­ламен­тарист проф. Любен Кор­н­везов. Роден през 1978 г., завър­шва право в СУ „Св. Климент Охрид­ски“ (2002) и магис­т­ратура по европейско право в Колежа на Европа (Брюж, 2004). Док­тор по право (2008), адвокат в Брюк­сел­с­ката адвокат­ска колегия (20042006), преподавател по процесуално право на Европейс­кия съюз в УНСС и СУ „Св. Кл. Охрид­ски”, доцент в БАН. Гост преподавател в Универ­ситета в Кейм­б­ридж и в Льовен­с­кия католически универ­ситет; съдебен помощ­ник в Съда на Европейс­кия съюз (20072016).