Шефове на държавни болници със завидно имущество

Шефове на държавни болници със завидно имущество

Това става ясно от подадените декларации пред Комисията „Антикорупция”

Дирек­торите на бол­ници дек­ларираха пуб­лично имоти и пари според новия закон за КПКОНПИ. Много от тях — общо 69 пропус­наха да го нап­равят и ще бъдат сан­к­ционирани. От дек­ларациите на останалите обаче се видя, че това освен прес­тижна е и доста доходоносна работа, предаде Канал 3

Проф. Генчо Начев е най-богатият бол­ничен дирек­тор у нас, показ­ват справ­ките. Шефът на столич­ната „Св. Екатерина“ изпъква с 15 апар­тамента и къщи, 514 декара гора и три коли, като едната от тях е “Порше“. Кар­диохирур­гът е дек­ларирал налични 70 000 лева, а на влог държи 4 млн. лева, 350 000 евро и 567 000 долара. Отделно проф. Начев притежава дялове от дружес­тва, вложил е над 1 млн. лева в инвес­тиционни фон­дове и има акции в три полик­линики в Унгария, Полша и Хър­ватия, съоб­щава Skener.news.

Новият шеф на НЗОК д-р Дечо Дечев има депозити у нас и в чуж­бина от 237 000 лева и 260 000 евро, кара “Рено Кап­тюр“ и има мезонет в Гър­ция. Шефът на здрав­ната каса си е купил през 2017 г. магазин в София, притежава още два апар­тамента и къща с двор в столицата, както и три къщи в селата Рибарица, Чех­ларе и Негушево.

Имотно-обезпечен е и дирек­торът на УМБАЛ-Бургас д-р Бойко Мираз­чийски. Той е дек­ларирал 27 имота, повечето от тях придобити през 2015 и 2016 г.  Д-р Мираз­чийски има и 26 ниви, четири джипа, учас­тва в дружес­тва и фирми, на депозит държи 54 000 лева, а налич­ните му сред­с­тва са близо 50 000 лева.

Д-р Вален­тин Игнатов, дирек­тор на вар­нен­с­ката „Св. Марина“, има 5 апар­тамента във Варна, 4 коли, вложения в инвес­тиционни фон­дове за 53 000 лева и депозити от 295 000 лева и 57 000 евро. Шефът на „Май­чин дом“ доц. Иван Кос­тов може да се пох­вали с апар­тамент в София, вила във Владая, налични 102 000 лева, влог от 463 000 евро, но и заем от 220 000 лева.

На този фон дирек­торът на Правител­с­т­вена бол­ница проф. Любомир Спасов има скромен влог от 140 000 лева и заем от 650 000 лева. Шефът на „Пирогов“ проф. Асен Бал­тов може да се пох­вали с апар­таменти в София и Арапя и налични 40 000 лева, депозит от 21 000 лева и 78 450 евро, а в инвес­тиционни фон­дове има 33 000 лева. Дирек­торът на спеш­ната бол­ница обаче има и един ипотечен и два пот­ребител­ски кредита, както и лизинг за кола и 5 кредитни карти. Начал­никът на ВМА проф. Вен­цис­лав Мутаф­чийски има два апар­тамента в София, през 2015 г. си е купил БМВ, а през 2016 г. – Тойота. Държи на влог 77 000 лева и 54 000 евро, но изп­лаща пот­ребител­ски кредит от 30 000 лева.