Корнелия Нинова: Мир на Балканите, но не и на цената на пренаписване на историята

Корнелия Нинова: Мир на Балканите, но не и на цената на пренаписване на историята

В петък лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова комен­тира раз­витието на темата за неп­рием­ливото изяв­ление на македон­с­кия премиер Зоран Заев и лип­сата на адек­ватна реак­ция от страна на нашите власти: “Вчера призовах дър­жав­ните инс­титуции да изразят позиция по изказ­ването на Зоран Заев, че Илин­ден­с­кото въс­тание е македон­ско и нас­тъпи голямо обър­к­ване в главите на управ­ляващата коалиция“. Това написа пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова във Фейс­бук. “Вицеп­ремиерът Каракачанов извед­нъж се сети, че е “пат­риот“ и поиска от другия вицеп­ремиер Захариева вед­нага да реагира. Тя пък, вместо да го пос­луша, нападна БКП и Титова Югос­лавия. И пат­риотът се спихна. Като капак на всичко това днес премиерът Борисов замете темата, каз­вайки, че когато дойде време да приемаме Македония в ЕС, ще се сети за тези думи и ще взема решение — бъдещо несигурно събитие“, допълни тя. Според нея е бъдещо, защото поканата за Македония пред­с­тои, а несигурно, защото не се знае дотогава какъв акъл ще му дойде на премиера. “Тол­кова ли е трудно да се намери един бъл­гар­ски дър­жав­ник, който прямо и отговорно да заяви: искаме мир и доб­росъсед­с­тво на Бал­каните, но не пренапис­вайте историята и не си решавайте вът­реш­ните проб­леми за сметка на нашата дър­жава Бъл­гария“, попита Нинова.