Президентът Румен Радев: Да пазим и отстояваме своя суверенитет

Президентът Румен Радев: Да пазим и отстояваме своя суверенитет

Носете пагоните с достойнство и чест, призова младите военноморски офицери държавният глава

Воен­ният ни флот трябва да отс­тоява нашия мор­ски суверенитет, нашите интереси, традициите и самочув­с­т­вието ни на мор­ска нация. Това каза президен­тът Румен Радев по време на церемонията по повод 139-aта годиш­нина на Воен­номор­с­ките сили, предаде радио „Фокус“ – Варна.

Дър­жав­ният глава прие строя на почет­ния караул, след което се проведе тър­жес­т­вена церемония по наг­раж­даването на випус­к­ниците от Вис­шето воен­номор­ско училище „Никола Йон­ков Вап­царов“.

Изпол­з­вам случая да изразя своето уважение към лич­ния със­тав на училището за енер­гията, ентусиазма, с които са приели тази важна родолюбива мисия – да изг­раж­дат и въз­питават дос­тойни бъл­гари, истин­ски лидери и професионалисти, да усъвър­шен­с­т­ват неп­рекъс­нато фор­мите и методите на обучение и материал­ната база, издигайки ги до водещите световни стан­дарти, да пазят и раз­виват нашите мор­ски традиции и дух“, заяви в словото си дър­жав­ният глава. Румен Радев се обърна и към випус­к­ниците. „Убеден съм, че днеш­ния ден сте го чакали с огромно нетър­пение и въл­нение. Бъдещите нови успехи и победи са пред вас, ще имате и много бурни дни, и предиз­викател­с­тва, в които роман­тиката във вашата красива професия ще отс­тъпва на заден план“, посочи Румен Радев.

Неп­рекъс­нато нарас­тва значението на Чер­номор­с­кия регион

, в който се преп­литат много и често кон­ф­рон­тиращи се геополитически и икономически интереси, посочи президен­тът.

Радев се обърна към кур­сан­тите и им каза, че трябва да решават задача в сложна обс­тановка, със стара тех­ника, в условията на остър дефицит на материални ресурси. „Носете пагоните, които днес получихте с дос­тойн­с­тво и чест. Всичко друго могат да ви отнемат, но вашата офицер­ска чест и дос­тойн­с­тво можете само и един­с­т­вено вие да предадете. Никога не го правете и пом­нете, че да си бъл­гар­ски офицер не е просто професия, а приз­вание и дълг пред Отечес­т­вото. Бъдете горди нас­лед­ници на слав­ното дело на нашите предци, които отдадоха живота си за свободата и независимостта на Бъл­гария. Чес­тит праз­ник и на добър час!“, каза още дър­жав­ният глава Румен Радев.

След ритуала Радев раз­говаря с кур­сан­тите на вис­шето училище на борда на фрегатата „Дръзки“, откъдето наб­людава демон­с­т­рациите.

Тече кам­пания за очер­няне на президен­т­с­ката инс­титуция

Президен­тът комен­тира и други актуални теми. „Има пореден опит да се прех­върли проб­лем от бол­ната на здравата глава. Тече една паралелна кам­пания, която по най-нагъл начин се опитва да пришие Митьо Очите на служеб­ното правител­с­тво”. Това каза във Варна президен­тът Румен Радев, който учас­тва в праз­ника на Воен­номор­с­ките сили.

Митьо Очите е в криминал­ните хроники от години, а това няма как да стане без чадър от властта. Същите тези, които са сключили договорите в мит­ницата, кой ги е наз­начил? Прави се внушение, че служеб­ното правител­с­тво е няколко дни след като встъпи в длъж­ност е сключило договор”, под­черта Радев.

Вече провериха отчетите в Смет­ната палата. Такова име – Бенчо Бен­чев, не фигурира в моята кам­пания. Нито го поз­навам, нито съм бил на гости у тях”, каза още президен­тът.

Румен Радев заяви, че властта дейс­тва все още мудно и нерационално по отношение на модер­низацията на флота и въоръжените сили.  “Ако и тази година се пов­тори сценарият от миналата — гръмки обещания, заделяне на бюджет и после блокиране на проек­тите, ще се пот­върди тезата, че всъщ­ност модер­низацията е благороден пред­лог, за да се задели бюджет и после да се тран­с­фор­мира в излишък. Да се генерира излишък, който отново да се похарчи по неясни механизми и критерии“, заяви дър­жав­ният глава.

Нужен е анекс към Договора за доб­росъсед­с­тво

По думите на дър­жав­ния глава е недопус­тимо и неп­рием­ливо евро-атлантическата пер­с­пек­тива на Македония да става за сметка на бъл­гар­с­ката история, иден­тич­ност и суверенитет. Не може дъл­гос­роч­ните интереси на страната ни да стават жер­тва на мимолетен политически пиар, посочи Радев, който допълни, че реално извинение от страна на македон­с­кото правител­с­тво няма. И допълни, че очаква от бъл­гар­с­кото правител­с­тво ясно заложени параметри на нашите отношения с Македония. Имаме всички основания за допъл­нителен анекс към договора за доб­росъсед­с­тво, и за включ­ване на клаузи от него в преговор­ния процес на Македония за член­с­тво в ЕС, посочи дър­жав­ният глава.