Бившият заместник-министър на вътрешните работи Румен Андреев сложи край на живота си

В къс­ния следобед в събота се е самоубил бив­шият зам.-министър на МВР о. р. пол­ков­ник Румен Анд­реев. Трагич­ният инцидент се е случил в семей­ната вила в Щър­келово гнездо над София.

Анд­реев е сложил край на живота си с изс­т­рел в главата.

Нищо не под­с­каз­вало, че е готов за подобна стъпка. В събота сут­ринта той, както обик­новено, бил на лов с приятели. Вър­нал се към 14.30 часа, и лег­нал са си почива.

Към 18.00 часа съп­ругата му отишла да го събуди, той с голяма неохота станал, а когато съп­ругата му излязла навън, чула изс­т­рел.

В пос­лед­ните години Румен Анд­реев страдал от тежко заболяване на тазобед­рената става, прид­ружено с нетър­пими на моменти болки, но съп­ругата му не може да намери мотив за фатал­ното решение на извес­т­ния магис­т­рат и дъл­гогодишен ръководител в сис­темата на МВР.

Румен Анд­реев е роден през 1951 г. в София. Син е на антифашист – начал­ник щаб на пар­тизан­ски отряд „Христо Михай­лов”. Румен Анд­реев е завър­шил „Право” в Софийс­кия универ­ситет.

В сис­темата на МВР е от 1977 г. като следовател в Главно след­с­т­вено управ­ление, заемал е поста на начал­ник на отдел “Прес­тъп­ления срещу национал­ната сигур­ност“.

От 22 декем­ври 1994 г. е зам.-директор на Национал­ната след­с­т­вена служба (НСлС). Званието “пол­ков­ник“ му е присъдено през 1995 г.

Наз­начен е за зам.вътрешен минис­тър през 2005 г. в кабинета на Сер­гей Станишев.

Два пъти е избиран за член на Вис­шия съдебен съвет. Полк. Румен Анд­реев бе редовен читател на в. ЗЕМЯ и в. „Русия днес – Рос­сия сегодня”.

ЗЕМЯ изразява иск­рените си съболез­нования към семейс­т­вото и колегите на Румен Анд­реев за теж­ката загуба.