Още 1, 5 милиона за стипендии на студенти и докторанти

Правител­с­т­вото одобри 11 национални научни прог­рами за периода 20182022 г., съоб­щиха пред жур­налисти в МС минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев и Юлиан Ревал­ски, пред­седател на БАН, цитирани от БТА. Прог­рамите са на обща стой­ност 61 млн. лв. Повечето дей­ности са със срок на изпъл­нение за три години. За тази година одоб­рените бюджетни сред­с­тва са 18 млн. лв, съобщи минис­тър Въл­чев. За втората половина на тази година се отпус­кат и 1,5 млн. за финан­сова под­к­репа на млади учени, които могат да работят като пос­т­док­торанти в научни организации или във висши учебни заведения. Парите за след­ваща година са 3 млн. лева, уточни Въл­чев. Правител­с­т­вото одобри отпус­кането на допъл­нителни сред­с­тва в раз­мер на 1,5 млн. лева за 2018 г. за предос­тавяне на стипен­дии на студен­тите, док­торан­тите и специализан­тите от дър­жав­ните висши училища и научни организации на Бъл­гар­с­ката академия на науките за 2018 г., съобщи прес­служ­бата на кабинета. Стипен­диите се предос­тавят на док­торанти, които са бъл­гар­ски граж­дани и граж­дани на държави-членки на Европейс­кия съюз и на Европейс­кото икономическо прос­т­ран­с­тво, приети във висши училища и научни организации в страната, суб­сидирани от дър­жавата, с изк­лючение на док­торан­тите на свободна док­торан­тура.