Социалист: Договорът с Македония започна да дава дефекти

Социалист: Договорът с Македония започна да дава дефекти

Само година след под­пис­ването на договора за доб­росъсед­с­тво с Македония, той започна да дава дефекти. И тук проличава слабостта на бъл­гар­с­ката дип­ломация. Доказател­с­тво за това е изяв­лението на Зоран Заев за Илинденско-Преображенското въс­тание. Това каза лидерът на БСП–София Калоян Пар­гов, който има специал­ност „Меж­дународни отношения“, съоб­щиха от прес­цен­търа на организацията. 

Според него не така стоят нещата в договора между Гър­ция и Македония. 

В него нещата са ясно раз­писани и това не дава въз­мож­ност за спекулации. Докато нашият договор по никакъв начин не въз­пира македон­ски официални пред­с­тавители да правят подобни изяв­ления. Самият факт, че в договора се говори за македон­ски език, вече е проб­лем. Историческа истина е, че македон­с­ките наречия са част от бъл­гар­с­кия език“, заяви Пар­гов. 

Време е управ­ляващите да проявят смелост и да защитят бъл­гар­щината, която са отс­тоявали и са дали живота си за нея хиляди. Длъжни са да защитят интересите на бъл­гарите в Македония, така както го правят Сър­бия, Гър­ция и Албания за тех­ните мал­цин­с­тва“, обясни лидерът на столич­ните социалисти. 

Факт е, че от двете страни на границата ни живее един народ. Ето защо е важна европейс­ката пер­с­пек­тива на Македония, която е в интерес на Бъл­гария“, посочи Калоян Пар­гов.