Агресия без край: Убийство заради колело в село Лесново

Агресия без край: Убийство заради колело в село Лесново

Брутално убийс­тво стана през почив­ните дни в елин­пелин­с­кото село Лес­ново. Прес­тъп­лението се случило в събота вечерта след кон­ф­ликт между двама мъже пред магазин в цен­търа на селото. Единият от тях, около 60-годишен извадил преп­равен газов пис­толет и зас­т­релял другия, който е на 24 години. Вед­нага след това въз­рас­т­ният мъж се барикадирал в дома си, но рано в неделя е задър­жан от служители на Специализирания отряд за борба с тероризма. Глав­ният сек­ретар уточни, че при акцията няма пос­т­радали служители на МВР.

“Най-вероятно под­будите са битови. В момента се извър­ш­ват процесуално-следствени дейс­т­вия“, комен­тира гл. комисар Маринов.

Още снощи се появи инфор­мация, че спорът е въз­ник­нал, тъй като въз­рас­т­ният мъж обвинявал по-младия, че му е отк­рад­нал велосипеда преди месец. Според жители на селото убиецът бил нес­табилен психически и нас­коро дори бил влизал в кон­ф­ликт със служители на елек­т­рораз­п­ределително дружес­тво.

По-късно от ОДМВР-София съоб­щиха, че сиг­налът за прес­тъп­лението е подаден вчера в 19.20 ч. на телефон 112. Полицаи от раз­лични звена на МВР са стиг­нали за около 30 минути в селото и са установили, че има починал от огнес­т­релно оръжие. Прес­тъп­лението е извър­шено на пуб­лично място — пред заведение, с незаконно оръжие. Поводът за стрел­бата вероятно е битов, за отк­рад­нат велосипед, каза наб­людаващия прокурор по делото Ралица Ден­кова. И двамата не са криминално проявени, нямат и регис­т­рация в психиат­рични заведения”. От МВР и прокуратурата не дадоха инфор­мация дали някой от тях е упот­ребил нар­котици или алкохол. Наз­начена е съдебно-психиатрична екс­пер­тиза на мъжа, извър­шил убийс­т­вото. Мяр­ката му за задър­жане засега е за 24-часа, но вероятно ще бъде променена на 72 –часа, каза прокурор Ден­кова.